Spis treści

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza

Zapobieganiem nadmiernej emisji szkodliwych gazów do atmosfery można zajmować się na wiele sposobów. Jeden z nich to oczywiście tworzenie odpowiedniego systemu przepisów prawnych regulujących to zjawisko, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) „ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymywanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dla nich dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach” (art. 85).

O tym jakie są te wartości można dowiedzieć się z rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. 2002 Nr 87 poz. 796). W paragrafie 1 rozporządzenie określa:

1) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania,

2) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację,

3) marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu,

4) zróżnicowane dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla:

a) terenu kraju, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
b) obszarów parków narodowych,
c) obszarów ochrony uzdrowiskowej,

5) alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe przekroczenie
może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi,

6) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów — odrębnie dla dopuszczalnych poziomów substancji i odrębnie dla alarmowych poziomów substancji w powietrzu,

7) warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie,

8) czas obowiązywania dopuszczalnych poziomów niektórych substancji dla terenu kraju, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W zapobieganiu zanieczyszczeniom może pomagać także nowoczesna technologia. Na ograniczenie emisji szkodliwych substancji można wpłynąć dzięki montażowi katalizatorów w pojazdach, które wpływają na jakość spalania benzyny. W celu ograniczenia emisji tlenku ołowiu, należy stosować benzynę bezołowiową. Natomiast ochronę przed tlenkiem węgla zapewnia już wykluczenie z ruchu ulicznego pojazdów o złym stanie technicznym, które nie spalają całkowicie paliw.

W drogownictwie już w procesie projektowania drogi stosuje się pewne rozwiązania mające zabezpieczać powietrze przed nadmiernym zanieczyszczeniem. Jednym z nich jest zakładanie tzw. pasów zieleni izolacyjnej. Zieleń izolacyjna  spełnia wiele funkcji, m.in.  produkuje tlen i usuwa dwutlenek węgla z otoczenia. Przeciętnie jedno duże drzewo produkuje w ciągu doby tlen, który wystarcza dla kilku osób i może przetworzyć tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne. Ze względu na zanieczyszczenie powietrza produkcja tlenu na terenach bardzo zurbanizowanych może spaść nawet o 90%. Dlatego stosowanie pasów zieleni absorbuje zanieczyszczenia powietrza, a także nieprzyjemne zapachy oraz zmniejsza poziom hałasu.

Ponadto, wtedy gdy jest to uzasadnione, drogi projektowane są na estakadach, wiaduktach i nasypach (ze względu na lepsze przewietrzanie terenów w sąsiedztwie drogi) lub w tunelach. Zaleca się również unikanie dużych pochyleń podłużnych niwelety drogi.

Aby dowiedzieć się jakie rozwiązania ochronne zastosować, przed rozpoczęciem budowy wykonuje się raport oddziaływania danej inwestycji na środowisko. Z kolei po oddaniu drogi do użytkowania, jej zarządca może być zobowiązany do porównania stanu prognozowanego ze stanem faktycznym, wynikającym z eksploatacji obiektu. Do takich porównań służą analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne i monitoring środowiska.

Więcej o opracowaniach środowiskowych (również w kontekście zanieczyszczeń powietrza) można przeczytać w artykule „Monitoring środowiska drogi" na przykładzie obwodnicy miejscowości Piaski w dziale „Ochrona Środowiska”.

Ilona Hałucha

Źródło:

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.