Spis treści

Dopuszczalne poziomy hałasuRozporządzenie MŚ z 14 czerwca 2007 r. określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku [4]. Podstawą prawną do jego wydania był art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska [1]. Brzmi on następująco: "…Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku". Zapis ten został wypełniony. Rozporządzenie Ministra Środowiska określa dopuszczalne poziomy hałasu, które są wyrażone odpowiednimi wskaźnikami (LDWN, LN, LAeq D, LAeq N) oraz różnicuje je w zależności od rodzaju terenu oraz rodzaju obiektów (które są narażone na oddziaływanie hałasu) i działalności, która jest źródłem hałasu. Precyzuje również przedziały czasu odniesienia, do których stosuje się poszczególne wskaźniki.

Nowością, w stosunku do nieobowiązującego już rozporządzenia z 29 lipca 2004 r. [3], jest wprowadzenie dwóch nowych wskaźników określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku LDWN oraz LN. Zgodnie z rozporządzeniem [5] wartość liczbową poziomu LDWN określa się następującym wzorem (w skład którego wchodzi również wskaźnik LN):

gdzie:
LDWN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00),  
LD – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku,
LW – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku,
LN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku.

Kolejnymi wskaźnikami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonymi w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska [4] (obowiązującymi  również w starym rozporządzeniu [3]), są równoważne poziomy dźwięku LAeqD oraz LAeqN.  Zgodnie z definicją zawartą w Polskiej Normie [6] równoważny poziom dźwięku A jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu T (w przypadku hałasu środowiskowego jest to 16 godzin dla pory dnia oraz 8 godzin dla pory nocy) jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o poziomie zmiennym w czasie. Równoważny poziom dźwięku jest wyrażony następującym wzorem:

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.