Spis treści

Ruch rowerowy pod prąd ulic jednokierunkowych (I) Przepisy szczegółowePolskie przepisy jednoznacznie dopuszczają dwukierunkową organizację ruchu rowerowego w jezdni ulic jednokierunkowych. W przepisach prawa istnieją specjalne instrumenty w postaci znaków drogowych przeznaczonych do wyznaczania takiej organizacji ruchu oraz zasad ich stosowania. W szczególności chodzi o tabliczkę T-22 („nie dotyczy rowerów jednośladowych”), którą umieszcza się pod znakami B-2 („zakaz wjazdu”) oraz znakami D-3 („droga jednokierunkowa”) w celu dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdni ulicy jednokierunkowej. Można również stosować tablicę informacyjną F-19, jednak zarządzający ruchem nie ma obowiązku jej stosowania. Użycie tablicy F-19 wymaga wyznaczenia pasa ruchu dla rowerów oznakowaniem poziomym (linia P-2b).

Stosowne zapisy zawiera w szczególności Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 23 grudnia 2003, poz. 2181). Odpowiednie znaki są przewidziane w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393). Szerokości pasów ruchu, w tym pasa rowerowego na drogach publicznych określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 14 maja 1999 (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430) w sprawie szczegółowych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Delegację do pierwszych dwóch rozporządzeń oraz przepisy nadrzędne zawiera ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2005 roku nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), do trzeciego – ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2005 nr 2007 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych, będące standardową organizacją ruchu w terenie zabudowanym wielu krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza w Holandii, Niemczech, ostatnio także Wielkiej Brytanii czy Irlandii) w Polsce budzi kontrowersje wynikające z niskiego poziomemu wiedzy osób zarządzających ruchem oraz bardzo złej jakości i skomplikowania obowiązujących przepisów. Problemy z interpretacją wynikają przede wszystkim z zapisów rozporządzenia z 3 lipca 2003 roku, posługującego się pojęciami nigdzie nie zdefiniowanymi lub zdefiniowanymi w ustawie w sposób mało intuicyjny. Chodzi w szczególności o pojęcie „pasa ruchu dla rowerów” (nie zdefiniowane nigdzie a zarazem nie wyczerpujące definicji „pasa ruchu”) oraz samą, mało intuicyjną definicję pasa ruchu.

Zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym pas ruchu to „każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.”

Kluczowe jest tu sformułowanie „oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi”. Istnienie pasa lub pasów ruchu wynika przede wszystkim z przekroju jezdni. Zastosowanie znaków drogowych, pionowych lub poziomych nie jest warunkiem koniecznym do zaistnienia pasa lub pasów ruchu na drodze. Ponadto nie jest nigdzie w przepisach określone, że pas ruchu musi być wyznaczony oznakowaniem poziomym, a nie wyłącznie pionowym. Jest wręcz przeciwnie - na przykład znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” nie wymaga wyznaczenia na jezdni pasów oznakowaniem poziomym. Nie ulega wątpliwości, że one tam mimo to będą.

Stosowny dla dwukierunkowej organizacji ruchu rowerowego na jezdni jednokierunkowej zapis Załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach brzmi:

Punkt 3.2.2. - Zakaz wjazdu:

„Jeżeli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku tylko dla określonych pojazdów np:

  • karetek pogotowia,
  • pojazdów straży pożarnej,
  • autobusów komunikacji publicznej,
  • rowerów,

wówczas na wlocie, na którym rozpoczyna się pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów, umieszcza się znak B-2 z tabliczką z napisem określającym pojazdy, których zakaz nie dotyczy, np. „Nie dotyczy karetek pogotowia”, „Nie dotyczy pojazdów straży pożarnej”, „Nie dotyczy MZA” lub z tabliczką T-22, jeżeli zakaz nie dotyczy rowerów. Na przeciwległym wlocie umieszcza się odpowiednio znak F-18, F-18a, F-18b lub znak D-3 z tabliczką T-22”,

oraz Załącznik nr 1, punkt 5.2.3. - Droga jednokierunkowa:

„Jeżeli na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas ruchu dla rowerów, na którym ruch odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów, pod znakiem D-3 umieszcza sie tabliczkę T-22 wskazującą, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.”

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.