Spis treści

Zarządzenie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej cz. IParlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2008/96/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Celem dyrektywy jest ustanowienie procedur zapewniających spójny wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej, znajdujących się na etapie projektu, budowy lub użytkowania*.


W ocenie Parlamentu Europejskiego i Rady obok działań podjętych w odniesieniu do kierowców i pojazdów trzeci filar kompleksowego programu bezpieczeństwa na drogach powinna stanowić infrastruktura. Cechy fizyczne sieci dróg wraz ze związaną z nimi intensywnością ruchu są ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do wypadków. W Polsce drogi należące do transeuropejskiej sieci drogowej posiadają długość około 4800 km i pozostają w kompetencjach 27 zarządców dróg, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz 26 prezydentów miast na prawach powiatu.

W obowiązującym porządku prawnym brak jest przepisów odnoszących się w sposób kompleksowy do zagadnień stanowiących przedmiot wyżej wymienionej dyrektywy, tj. z zakresu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dotychczas obowiązujące akty prawne, m.in. z zakresu ruchu drogowego, dróg publicznych oraz prawa budowlanego, nie regulują przedmiotowej problematyki. Jedynie ustawa o drogach publicznych w art. 20 pkt 10 nakłada na zarządcę drogi zadanie prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak to zadanie tylko w części spełnia wymagania wynikające z procedury kontroli bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

Zgodnie z treścią dyrektywy 2008/96/WE, państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy najpóźniej do 19 grudnia 2010 r. Z tych też względów prowadzone są prace mające na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do treści wytycznych tej dyrektywy. Na obecnym etapie tych prac, mając na względzie nowe podejście do problematyki bezpieczeństwa, przewiduje się zmiany w trzech aktach prawnych.

Uprawnienia i wymagania w zakresie doskonalenia zawodowego audytorów

W projektowanych przepisach do ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), opartych na wytycznych dyrektywy 2008/96/WE, założono wprowadzenie przepisów regulujących status, wymagania w zakresie uprawnień i wymagania w zakresie doskonalenia zawodowego audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze względu na istotny wpływ wiedzy i doświadczenia tych osób na przebieg procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z proponowaną definicją, audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, to osoba posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie, potwierdzone certyfikatem wydanym przez upoważnioną jednostkę, do wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Osoby ubiegające się o uprawnienia audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego będą zobowiązane do posiadania:

  • wyższego wykształcenia technicznego,
  • potwierdzenia, iż nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za popełnienie umyślnego przestępstwa, w tym umyślnego przestępstwa skarbowego,
  • co najmniej 5 letniej praktyki w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym, opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • potwierdzenia ukończenia szkolenia wstępnego w zakresie przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, uzyskanego po ukończeniu szkolenia wstępnego.

 

Komentarze  
Gość
-1 #1 Gość 2010-07-05 14:46
Czynnikiem decydującym o uzyskaniu audytora BRD powinno być posiadanie uprawnień drogowych do projektowania (bez ograniczeń).

Andrzej Gumuła
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.