Spis treści

Na etapie przygotowania do otwarcia audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie wymagał uwzględnienia: bezpieczeństwa użytkownika dróg i widoczności w różnych warunkach, takich jak ciemność oraz w normalnych warunkach pogodowych, czytelności
oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu jezdni.

Natomiast etap początkowej fazy użytkowania będzie obejmował ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego w świetle rzeczywistych zachowań użytkowników drogi.

Ponadto projektowane w tej ustawie przepisy, w zakresie zarządzania siecią w użytkowaniu i zarządzania danymi związanymi z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, określają, iż na podstawie ocen użytkowania sieci drogowej kwalifikuje się odcinki dróg publicznych w zakresie dużej koncentracji wypadków i bezpieczeństwa sieci.

Klasyfikacja odcinków o dużej koncentracji wypadków oznacza metodę identyfikacji, analizy i klasyfikacji odcinków sieci drogowej, które są w użytkowaniu od ponad trzech lat i na których doszło do znacznej liczby wypadków śmiertelnych w odniesieniu do natężenia ruchu.
Klasyfikacja ze względu na bezpieczeństwo sieci oznacza metodę identyfikacji, analizy i klasyfikacji odcinków istniejącej sieci drogowej w oparciu o możliwości zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków. Klasyfikacja odcinków o dużej koncentracji wypadków oraz klasyfikacja ze względu na bezpieczeństwo sieci przeprowadzana będzie dla każdego odcinka drogi przez właściwego zarządcę drogi, co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z kryteriami wynikającymi z załącznika nr III do dyrektywy 2008/96/WE, wprowadzanymi przepisami aktu wykonawczego.

Przepisy będą wprowadzały obowiązek, aby w ramach zarządzania danymi związanymi z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do wypadków, które miały miejsce na drodze wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci drogowej, przekazywał w terminie do 31 marca Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiednie dane – wymagane wytycznymi dyrektywy 2008/96/WE – które pozwolą ustalić średnie koszty społeczne wypadku śmiertelnego i poważnego.

Przepisy te będą również zapewniały, aby przedstawiciel zarządcy drogi mógł być obecny w miejscu wypadku śmiertelnego i poważnego, zaistniałego na drodze wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci drogowej przy ich dokumentowaniu.

Na podstawie projektowanych w ustawie o drogach publicznych delegacji będą wydane akty wykonawcze, określające m.in.:

  • tryb i kryteria ocen wpływu na bezpieczeństwo infrastruktury drogowej znajdującej się na wstępnym etapie planowania,
  • tryb i kryteria prowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego infrastruktury drogowej, znajdującej się w trakcie projektowania, przygotowania do oddania do użytkowania i początkowej fazie użytkowania,
  • szczegółowe warunki i tryb prowadzenia klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków drogowych i klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo sieci.


Sprawozdania z wypadków


W projektowanych zmianach przepisów ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), opartych również na wytycznych dyrektywy 2008/96/WE, określono obowiązek zawarcia w sprawozdaniu z każdego wypadku śmiertelnego, który miał miejsce na drodze wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci drogowej, wszystkich elementów wymienionych w załączniku nr IV dyrektywy 2008/96/WE. Ponadto Policja będzie powiadamiała zarządcę drogi, po potwierdzeniu informacji, o zaistnieniu na drodze wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci drogowej, wypadku śmiertelnego i poważnego oraz będzie przekazywała Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyżej wymienione sprawozdanie w terminie 60 dni od dnia wypadku.

Przepisy przewidują w ustawie o Policji delegacje, które pozwolą na wydanie aktów wykonawczych, określających:

  • formę sprawozdania wypadku śmiertelnego, która zwiera wszystkie elementy wymienione w załączniku nr 4 do dyrektywy,
  • sposób przekazywania sprawozdania Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • tryb powiadamiania zarządcy drogi o zaistnieniu, na drodze wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci drogowej, wypadku śmiertelnego i poważnego.


Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi będą uznawane certyfikaty kompetencji zawodowych w zakresie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydane przed wejściem w życie tych przepisów. Takie rozwiązanie zapewni stosowanie projektowanych
przepisów bezpośrednio po ich wejściu w życie w odniesieniu do odcinków dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej i realizację wyżej przedstawionych procedur zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej nałożonych wytycznymi dyrektywy 2008/96/WE z 19 listopada 2008 r. na drogach tej sieci.

***

Przedstawione powyżej projektowane przepisy, wdrażające wytyczne dyrektywy 2008/96/WE z 19 listopada 2008 r. do aktów prawa krajowego stanowią pierwszy etap zmian. W kolejnym etapie przewiduje się opracowanie przepisów, które rozszerzą stosowanie regulacji przyjętych w pierwszym etapie na wszystkie drogi publiczne oraz przygotowanie niezbędnych zmian do przepisów określających warunki zarządzania ruchem zarządzania i wykonywania nadzoru nad zarządzaniem ruchem.

Andrzej Bogdanowicz
dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury

Grzegorz Mucha
Departament Transportu Drogowego MI

Projekt założeń do implementacji dyrektywy 2008/96/WE do polskich przepisów jest w trakcie konsultacji społecznych; założenia projektowanych zmian w krajowych ustawach były omawiane podczas seminarium szkoleniowego Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, które odbyło się w Rybniku w dniach 23-25 czerwca 2010 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.