Spis treści

Sygnalizacje świetlne a przepisy obowiązujące od 2009 r.Zgodnie §2 ust. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz.1596) [1] sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, miały być zastąpione sygnalizatorami spełniającymi jego warunki w terminie do 31 grudnia 2008 r. Czy przepis został wdrożony?

Okresy przejściowe dla dostosowania sygnalizacji do przepisów rozporządzenia

W dniu 23 stycznia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [1]. Rozporządzenie zawiera cztery załączniki określające szczegółowe warunki techniczne i warunki umieszczania na drogach dla:

  • znaków drogowych  pionowych – załącznik nr 1,
  • znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2,
  • sygnałów drogowych – załącznik nr 3,
  • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4.

Istotnym zapisem rozporządzenia jest §2 zawierający terminy zastąpienia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego niespełniających warunków rozporządzenia, znakami i urządzeniami spełniającymi jego warunki. Zapisy te nałożyły obowiązek dostosowania do przepisów sygnałów drogowych, a także znaków poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przepisy §2 oznaczają, że w ciągu prawie pięcioletniego okresu przejściowego - od 23 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2008 r. - sygnalizacje świetlne powinny być dostosowane do przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia. Nie dotyczy to sygnalizatorów świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na przejazdach kolejowych, dla  których termin dostosowania do przepisów rozporządzenia przesunięto do dnia 31 grudnia 2011 r.

Określenie terminu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu miało wcześniej miejsce w przypadku rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych [6], a następnie rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych [5], co pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowych zmian w zakresie sygnalizacji świetlnych i oznakowania obszarów zabudowanych.   
Wprowadzenie w przepisach rozporządzenia [1] terminów wymiany znaków i urządzeń miało na celu uporządkowanie zasad stosowania sygnalizacji w całym kraju oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Komentarze  
Kuba_poznan_pl
0 #1 Kuba_poznan_pl 2013-11-08 23:07
Z punktu c określającego pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch wynika, iż pieszy może liczyć się z kolizją jedynie z pojazdem ktory opuszcza skrzyżowanie skręcając w lewo lub w prawo z pasa STEROWANEGO SYGNAŁEM OGÓLNYM. Oznacza to, że nadawanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, dla strumienia opuszczajacego skrzyżowanie skręcającego w prawo lub w lewo kolidującego z poprzecznym strumieniem pieszych także jest niedozwolone! Zatem sygnał ten musi być bezkolizyjny. Dlaczego zatem wykreślono zapis mówiący o tym, że strumień ten musi być bezkolizyjny? Po co w takim razie zapis mówiący o konieczności zatrzymania przed sygnalizatorem? Przepisy przepisami a i tak "strzałka warunkowa" ma kolizję praktycznie z każdym strumieniem .
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.