Spis treści

 

II. Stosowanie sygnałów kierunkowych
Istotnym zapisem poprawiającym bezpieczeństwo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną jest obowiązek stosowania sygnałów kierunkowych dla skręcających w lewo na wlotach wielopasowych, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego. Wprowadzenie przepisów w tym zakresie miało na celu ograniczenie co najmniej jednego z typów zdarzeń drogowych – zderzenia pomiędzy pojazdami skręcającymi w lewo a pojazdami jadącymi prosto z wlotu przeciwległego.

Zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku nr 3, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, stosowanie sygnału kierunkowego dla skręcających w lewo jest obowiązkowe:

  • na wlotach o trzech lub więcej pasach ruchu – rys. 3a), b),
  • jeżeli dla pojazdów skręcających przeznaczone są dwa pasy ruchu - rys. 4,
  • dla wlotu oznakowanego znakiem D-1 „droga z pierwszeństwem” z tabliczką T-6a wskazującą zmianę kierunku drogi z pierwszeństwem w lewo - rys. 5.
Rys. 3. a) Zasada stosowania sygnały kierunkowego dla pojedynczego pasa dla skręcających w lewo na wlocie o trzech pasach ruchu - przy jednym pasie dla pojazdów jadących na wprost z wlotu przeciwległego Rys. 3. b) Zasada stosowania sygnały kierunkowego dla pojedynczego pasa dla skręcających w lewo na wlocie o trzech pasach ruchu - przy dwóch pasach dla pojazdów jadących na wprost z wlotu przeciwległego
Rys. 4. Zasada stosowania sygnały dla dwóch pasów dla skręcających w lewo Rys. 5. Zasada stosowania sygnały kierunkowego przy zmianie kierunku drogi z pierwszeństwem w lewo

Zapisy załącznika nr 3 dotyczące stosowania sygnałów kierunkowych dla skręcających w lewo zostały zmienione rozporządzeniem z 28 marca 2008 r. [2]. W wyniku zmiany wykreślono zapis nakazujący na wlotach o dwóch pasach ruchu, przy minimum 20% udziale pojazdów skręcających w lewo, stosowanie dla tych pojazdów sygnalizatora kierunkowego oraz zapis zakazujący, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, stosowania sygnału ogólnego dla skręcających w lewo, jeżeli strumień pojazdów skręcających byłby strumieniem kolizyjnym z dwoma pasami dla pojazdów jadących na wprost z wlotu przeciwległego.

III. Stosowanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką
Przepisy załącznika nr 3 stanowiły, że sygnał S-2 dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką może być nadawany jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawania sygnału czerwonego w czasie, gdy nie następuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu, przy czym nie dopuszcza się nadawania go w trakcie nadawania sygnału żółtego. Zapis ten eliminował kolizje pomiędzy pojazdami pieszymi i rowerzystami mającymi sygnał zielony a pojazdami wjeżdżającymi na skrzyżowanie z kierunku poprzecznego. W zamyśle autorów, po dostosowaniu sygnalizacji do bezkolizyjnego nadawania sygnału S-2 nastąpiłoby usunięcie zapisu nakazującego zatrzymanie się przed sygnalizatorem.

Zapisy załącznika nr 3 dotyczące stosowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką dwukrotnie zmieniane w 2008 r. poprzez rozporządzenie z 28 marca 2008 r. [2] oraz rozporządzenie z 4 lipca 2008 r. [3].

Po zmianach przepisy dotyczące sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, decydujące o sposobie jego stosowania i nadawania przedstawiają się następująco.

Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką może być nadawany jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawania sygnału czerwonego, przy czym nie dopuszcza się nadawania go w trakcie nadawania sygnału żółtego.

Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką stosuje się, jeżeli w czasie, gdy nadawany jest sygnał czerwony ogólny, istnieje możliwość ruchu pojazdów skręcających w prawo lub w lewo, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom, dla których wyświetlany jest w tym czasie sygnał zielony. Sygnału tego nie wolno stosować, gdy do jazdy w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazanym strzałką przeznaczone są dwa lub więcej pasów ruchu.

Komentarze  
Kuba_poznan_pl
0 #1 Kuba_poznan_pl 2013-11-08 23:07
Z punktu c określającego pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch wynika, iż pieszy może liczyć się z kolizją jedynie z pojazdem ktory opuszcza skrzyżowanie skręcając w lewo lub w prawo z pasa STEROWANEGO SYGNAŁEM OGÓLNYM. Oznacza to, że nadawanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, dla strumienia opuszczajacego skrzyżowanie skręcającego w prawo lub w lewo kolidującego z poprzecznym strumieniem pieszych także jest niedozwolone! Zatem sygnał ten musi być bezkolizyjny. Dlaczego zatem wykreślono zapis mówiący o tym, że strumień ten musi być bezkolizyjny? Po co w takim razie zapis mówiący o konieczności zatrzymania przed sygnalizatorem? Przepisy przepisami a i tak "strzałka warunkowa" ma kolizję praktycznie z każdym strumieniem .
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.