Spis treści

Sygnał stosuje się w szczególności:

  • na skrzyżowaniach trójwlotowych dla skręcających w prawo z drogi, której kierunek ma kontynuację na skrzyżowaniu - rys. 6,
  • na skrzyżowaniach, na których na innych wlotach zastosowano sygnalizatory kierunkowe i istnieje możliwość nadawania sygnału zezwalającego na skręcanie w prawo w czasie, gdy na kierunku poprzecznym nadawany jest sygnał do skręcania w lewo i zabronione jest zawracanie - rys. 7.
Rys. 6 Przykład bezkolizyjnego nadawania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką na skrzyżowaniu trójwylotowym Rys. 7 Przykład bezkolizyjnego nadawania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałka na skrzyżowaniu czterowlotowym

Przy projektowaniu sygnalizacji z wykorzystaniem sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką należy również mieć na uwadze przepisy dotyczące grupy par strumieni kolizyjnych zgodnie z którymi do grupy par strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch zalicza się następujące pary:
a) strumień pojazdów sterowany sygnałem kierunkowym,
- dowolny inny strumień kolizyjny,
b) dowolny strumień pojazdów sterowany sygnałem ogólnym,
- kolidujący strumień pojazdów z wlotu innego niż przeciwległy,
c) dowolny strumień pieszy,
- dowolny strumień kolizyjny, z wyjątkiem strumienia pojazdów opuszczających skrzyżowanie skręcających w lewo lub w prawo z pasa sterowanego sygnałem ogólnym,
d) dowolny strumień rowerowy,
- dowolny strumień kolizyjny, z wyjątkiem strumienia pojazdów opuszczających skrzyżowanie skręcających w lewo lub w prawo z pasa sterowanego sygnałem ogólnym, pod warunkiem lokalizacji przejazdu dla rowerzystów obok przejścia dla pieszych od wewnętrznej strony skrzyżowania.

Z litery b) wynika, że kierujący pojazdem jadący przez skrzyżowanie na wprost przy sygnale ogólnym może liczyć się z kolizją jedynie z pojazdami skręcającymi w lewo z wlotu przeciwległego. Przepisy nie dopuszczają kolizji pojazdu jadącego na wprost z pojazdami z wlotu poprzecznego.

Z litery c) i d) wynika, że pieszy na przejściu przy skrzyżowaniu i rowerzysta na przejeździe przy skrzyżowaniu mogą liczyć się z kolizją jedynie z pojazdami opuszczającymi skrzyżowanie. Przepisy nie dopuszczają kolizji pieszych i rowerzystów z pojazdami wjeżdżającymi na skrzyżowanie.

Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch wymienione w punktach b), c) i d) pokazano na rys. 8. a - c.

Rys. 8.a. dwa strumienie pojazdów Rys. 8.b. strumień pojazdów i strumień pieszy Rys. 8.c. strumień pojazdów i strumień rowerowy
Rys. 8. Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch

Zmiany w wymaganiach formalnych dla sygnalizacji

Przepisy załącznika wprowadziły zmiany w wymaganiach formalnych dotyczących długości sygnałów oraz danych do obliczania długości czasu międzyzielonego.

Zmiany obejmują:

  • przyjęcie długości sygnału czerwonego z żółtym 1 s,
  • przyjęcie minimalnej długości sygnału zielonego 5 s,
  • zwiększenie do 10 m wartości wydłużającej drogę ewakuacji dla strumienia pojazdów,
  • ujednolicenie prędkości ewakuacji strumieni pojazdów.

Leszek Kania
GDDKiA, Warszawa

Wykaz przytaczanych rozporządzeń:
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz.1596).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67, poz. 413).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126, poz. 813).
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 235, poz. 1596).
[5] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).
[6] Rozporządzenie Ministrów  Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 58 poz. 622 i z 2000 r. Nr  72, poz. 850).

Komentarze  
Kuba_poznan_pl
0 #1 Kuba_poznan_pl 2013-11-08 23:07
Z punktu c określającego pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch wynika, iż pieszy może liczyć się z kolizją jedynie z pojazdem ktory opuszcza skrzyżowanie skręcając w lewo lub w prawo z pasa STEROWANEGO SYGNAŁEM OGÓLNYM. Oznacza to, że nadawanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, dla strumienia opuszczajacego skrzyżowanie skręcającego w prawo lub w lewo kolidującego z poprzecznym strumieniem pieszych także jest niedozwolone! Zatem sygnał ten musi być bezkolizyjny. Dlaczego zatem wykreślono zapis mówiący o tym, że strumień ten musi być bezkolizyjny? Po co w takim razie zapis mówiący o konieczności zatrzymania przed sygnalizatorem? Przepisy przepisami a i tak "strzałka warunkowa" ma kolizję praktycznie z każdym strumieniem .
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.