Spis treści

Carska Droga – dylematy projektu (I. Procedury ekologiczne)Historyczna Carska Droga wiedzie w obrębie wrażliwych i chronionych ekosystemów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Niesie to ekologiczne i konserwatorskie ograniczenia w jej modernizacji. Czy jest więc szansa przeprowadzenia projektowanej Biebrzańskiej Via Turistica nowym szlakiem oraz zachowania historycznej nazwy i podstawowych funkcji Carskiej Drogi, z korzyścią dla obszarów chronionych i lokalnej społeczności?

Droga to przede wszystkim element struktury komunikacyjnej i transportowej obszaru, wiążący określone obiekty i tereny ze sobą. Jest zarazem elementem przestrzeni, nieobojętnym dla tego obszaru. Droga jest to też przestrzeń sama w sobie, z którą i w której żyją ludzie i która poprzez swoje oddziaływania wpływa na zasoby przyrody nieożywionej i ożywionej oraz dobra materialne i kultury. Drogi powinny być nie tylko sprawnymi funkcjonalnie i zasadnymi ekonomicznie obiektami inżynierskimi, ale także elementami kształtowania przestrzeni jednostek administracyjnych.

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, określa zasady zagospodarowania terenu przyjmując tzw. rozwój zrównoważony jako podstawę tych działań. Sposób zagospodarowania otoczenia dróg powinien uwzględniać między innymi:

  • wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
  • walory architektoniczne i krajobrazowe,
  • wymagania ochrony środowiska i zdrowia człowieka.

W kontekście tego kanonu rozpatrzymy projekt Biebrzańskiej Via Turistica będący adaptacją i przebudową do standardu drogi zbiorczej tzw. Carskiej Drogi, aktualnie istniejącej w przebiegu dróg powiatowych: 1973B na odcinku Mężenin - droga krajowa nr 64 (14,075 km) i 1838B (34,466 km) na odcinku droga krajowa nr 64 – droga krajowa nr 65 w Osowcu.
Droga i występujące w jej ciągu obiekty inżynierskie podlegają właściwemu organowi administracji drogowej, w zakresie kompetencji którego jest utrzymanie jej w stanie wynikającym ze stosownych aktów prawnych. Dlatego przyjmując stan zwykły powinności administratora należy uznać za konieczne wykonanie remontów obiektów inżynierskich i modernizacji drogi do parametrów jakim faktycznie powinna odpowiadać.

Projekt przebudowy dróg miał być realizowany wspólnie przez ich zarządców, tj. Powiat Moniecki, Powiat Białostocki i Powiat Zambrowski, w ramach projektu pn. „Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska Via Turistica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg IIIA/TACIS CBS. Projekt miał za zadanie w ramach integracji nadgranicznej udostępnienie turystyczne walorów naturalnych, historycznych i kulturowych Kotliny Biebrzy, w tym Biebrzańskiego Parku Narodowego i zabytków Twierdzy Osowiec oraz aktywizację lokalnych społeczności.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.