Spis treści

Wytyczne projektowania i stosowania przejść dla dzikich zwierząt cz. IISzereg wytycznych i zaleceń odnoszących się do kluczowych elementów decydujących o skuteczności przejść dla zwierząt powstało w oparciu o „dobre praktyki” europejskie oraz dotychczasowe polskie doświadczenia.

Zalecenia odnośnie parametrów poszczególnych typów konstrukcyjnych przejść ([1], [6])

Przejścia o funkcjach wyłącznie ekologicznych

a) Przejście po powierzchni drogi
Jest to najprostsze przejście polegające na pozostawieniu bez ogrodzenia fragmentu drogi.

Zalecenia:

 • minimalna szerokość przejścia – 200 m, zalecana – powyżej 500 m;
 • droga na odcinku takiego przejścia musi przebiegać na poziome otaczającego ją terenu lub tylko nieznacznie różnić się wysokością;
 • droga na odcinku przejścia nie może posiadać oświetlenia i barier ochronnych;
 • odcinek drogi powinien być posiadać trwałe ograniczenie prędkości jazdy lub być wyposażony w aktywne systemy ograniczania prędkości do 50 km/godz. (przynajmniej w godzinach nocnych).

b) Przejście górne duże, tzw. most krajobrazowy
Jest to przejście w formie dużego wiaduktu nad drogą. Budowa takich przejść zalecana jest w obszarach szczególnie cennych przyrodniczo.

Zalecenia:

 • szerokość minimalna ≥ 80 m.:
 • szerokość przejścia zwiększająca się płynnie (lejkowato) w kierunku podstawy najść, w obu kierunkach – kształt podwójnej paraboli w rzucie pionowym;

c) Przejście górne, tzw. zielony most (fot. 2)
Przejście w formie wiaduktu nad drogą. Budowa takich przejść jest zalecana przede wszystkim dla przemieszczania się dużych ssaków kopytnych.

Zalecenia:

 • szerokość minimalna 35 – 80 m, w najwęższej, środkowej części;
 • szerokość przejścia zwiększająca się płynnie (lejkowato) w kierunku podstawy najść, w obu kierunkach - kształt podwójnej paraboli w rzucie pionowym;
 • stosunek szerokości do długości przejścia powinien mieć wartość > 0,8.

d) Przejście dolne pod estakadą (fot. 3)
Prowadzenie drogi nad powierzchnią terenu, na estakadzie, przy przekraczaniu poprzecznych, rozległych obniżeń terenu, związanych zwykle z ciekami wodnymi. Najskuteczniejsze rozwiązanie związane z zachowaniem ekologicznej ciągłości dolin rzecznych.

Zalecenia:

 • wysokość od powierzchni terenu ≥ 5 m. - w obszarze dostępnym dla zwierząt;
 • rozstaw przęseł > 15 m.;
 • zachowanie istniejącej roślinności pod estakadą ew. jej odtworzenie przez nowe nasadzenia.

e) Przejście dolne duże (fot. 4)
Przejście w formie wiaduktu pod drogą (w nasypie drogowym) o przekroju prostokątnym lub eliptycznym. Budowa takich przejść jest zalecana przede wszystkim dla przemieszczania się dużych ssaków kopytnych.

Zalecenia:

 • minimalne wymiary (światło): szerokość ≥ 15 m, wysokość ≥ 3,5 m;
 • współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5;
 • w przypadku dróg dwujezdniowych zaleca się stosowanie doświetlenia powierzchni przejścia przez stosowanie otworów lub szczelin doświetleniowych w pasie rozdziału – jeśli pozwalają na to cechy konstrukcyjne obiektu.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.