Spis treści

Ronda, niby ronda i nieronda? (I) Ronda w polskim prawieŻadna ze słownikowych definicji nie pasuje lub nie w pełni pasuje do tego, co jako inżynierowie komunikacji rozumiemy pod pojęciem „rondo”. Ale jak się okazuje, także wewnątrz naszego środowiska branżowego, różnie je rozumiemy. Różnie też traktuje je prawo.

Rondo jako rozwiązanie komunikacyjne, nie zostało zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych [1], ani też w ustawie Prawo o ruchu drogowym [2]. Nie znajdziemy takiej definicji czy nawet nazwy, w żadnym z aktów wykonawczych do tych ustaw. W rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu drogowym [3], znak pionowy C-12, spełniający wszystkie warunki definicji uniwersalnej ronda, nazywa się po prostu „ruch okrężny”. Nieco więcej jest w załącznikach do rozporządzenia dla służb inżynierii ruchu [4].

W warunkach umieszczania znaków pionowych na drogach [5], pkt 5.2.1.2, czytamy iż: Na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym wokół placu lub wyspy pierwszeństwo daje się kierującym znajdującym się na skrzyżowaniu przed kierującymi wjeżdżającymi na skrzyżowanie… (znaki A-7 i C-12), ale też: Skrzyżowania z rozszerzonymi wlotami i ruchem wokół wyspy można oznakować, nie stosując znaków C-12 i zachowując pierwszeństwo na jednym kierunku (…). Wcześniej, w pkt 4.2.12. dotyczącym stosowania znaku C-12 „ruch okrężny” dowiadujemy się, że stosuje się go łącznie ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa” (mimo, iż nie ma takiego warunku w rozporządzeniu określającym znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym [3]), a także o tym, że znaku C-12 nie stosuje się przed takimi skrzyżowaniami z ruchem dookoła wyspy, na których wyspa jest przecięta dodatkową jezdnią lub dla pewnej relacji wyznaczono pierwszeństwo przejazdu. Z kolei według warunków umieszczania znaków poziomych na drogach [6] pkt 8.4, na rys. 8.4.1. przedstawiono skrzyżowanie z ruchem okrężnym o dwóch pasach ruchu i średnicy zewnętrznej do 65 m, na którym: nie wyznacza się pasów ruchu, podobnie jak na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym o średnicy zewnętrznej do 40 m (rys. 8. 4.2.). Jednak liczby pasów ruchu na tym drugim skrzyżowaniu nie podano. Wyznaczanie pasów ruchu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym wokół wyspy centralnej, przewidziano tylko w wypadku sygnalizacji świetlnej, co przedstawiono na rys 8. 5. 4. oraz potwierdzono w warunkach umieszczania sygnałów drogowych na drogach [7], na rys. 7. 3.8. i 7. 3.9.

Określenie „rondo” używane jest natomiast jako nazwa podgrupy skrzyżowań skanalizowanych, w warunkach technicznych dla dróg publicznych [8], akcie wykonawczym do ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z §55 ust. 1. pkt 2 tego rozporządzenia do skrzyżowań skanalizowanych zalicza się także ronda. Dzięki temu w sposób zwięzły i jasny wyodrębniono dwa rodzaje skrzyżowań:
1) zwykłe - czyli bez żadnych wysepek,
2) skanalizowane - zawierające rozwiązania (wysepki), kanalizujące ruch drogowy.

Jednak już definicja skrzyżowania skanalizowanego w warunkach technicznych [8], nie jest tak jasna: skrzyżowanie skanalizowane - zawiera co najmniej na jednym wlocie wyspę dzielącą lub dzielący pas środkowy. Kłopoty z pogodzeniem tego warunku z parametrami technicznymi niektórych rond, uwidoczniły się już w ust. 2 tego samego paragrafu, w którym podano zakres stosowania różnych rozwiązań na wszystkich „administracyjnych”* skrzyżowaniach dróg różnych klas (tablica 1).

Tablica l. Zakres stosowania skrzyżowań, węzłów i przejazdów drogowych na drogach poszczególnych klas wg warunków technicznych dla dróg publicznych [8], z propozycją modyfikacji zakresu stosowania dla rond

Tymczasem istotą kanalizowania ruchu kołowego na rondzie jest wyspa centralna, a nie wyspa na wlocie. To wyspa centralna odróżnia ronda od wszystkich innych typów skrzyżowań i ma największy wpływ na sposób poruszania się pojazdów. Nie dość tego. Są takie skrzyżowania nazywane rondami, na których wyspy kanalizujące na wlotach nie odgrywają aż tak istotnej roli, jak by to wynikało z rozporządzenia oraz takie, na których stosowanie wysp na wlotach jest nawet niewskazane.


W warunkach technicznych (tablica 1), nie przewidziano możliwości stosowania skrzyżowań skanalizowanych (a więc także rond), na skrzyżowaniach dróg klasy L, D i L z D. Chociaż w zakresie stosowania rond określonym w §75, przewiduje się stosowanie rond małych na drogach klasy L oraz w osiedlach miejskich (tablica 2). Należy przypuszczać, że rozporządzenie [8] nie przewiduje w ogóle stosowania na drogach publicznych rond mini, które mogą mieć wyspę środkową przejezdną lub częściowo przejezdną (enigmatyczny zapis „osiedla” w kolumnie „Zakres stosowania”). Prawdopodobnie jeszcze gorzej byłyby potraktowane ronda mikro, które pojawiły się w Polsce już po wydaniu warunków technicznych. Także §76 określający warunki techniczne dla wysp kanalizujących ruch, nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do tego, że wyspa centralna na rondzie, nie jest w tym akcie prawnym uważana za wyspę kanalizującą ruch kołowy.

Tablica 2. Wymiary i zakres stosowania rond [8]

Zestawiając urbanistyczne i formalno-prawne rozumienie ronda komunikacyjnego, otrzymujemy niezbyt spójne informacje na temat tego rozwiązania:
1. Według słownikowej definicji urbanistycznej, rondem może być:
a) plac w kształcie koła (niezależnie od rozwiązania drogowego),
b) skrzyżowanie w formie okrągłego placu, z co najmniej dwupasową jezdnią dookoła wysepki w środku.
2. Według prawa o ruchu drogowym (które można nazwać instrukcją użytkowania dróg), nie istnieje funkcjonalne pojęcie ronda. Są natomiast skrzyżowania z ruchem dookoła wyspy, na których ruch kołowy może się odbywać:
a) według jednolitych zasad określanych jako ruch okrężny, przy czym:
• uczestnicy ruchu drogowego mogą spodziewać się:
- pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów poruszających się dookoła wyspy (na wlotach zestaw znaków A- 7 i C- 12), co oznacza podporządkowanie na wszystkich wlotach,
- pierwszeństwa przy wjeździe na skrzyżowanie (tylko znak C-12 na wszystkich wlotach), ponieważ wszystkie wjazdy następują z prawej strony;
• zarządzający ruchem mogą stosować na drogach publicznych tylko pierwsze z wymienionych rozwiązań,
b) z zachowaniem pierwszeństwa przejazdu na określonym kierunku (dopuszczalne tylko w wypadku skrzyżowań o rozszerzonych wlotach),
c) zarówno dookoła wyspy centralnej, jak i po jezdni przecinającej wyspę, co wymaga każdorazowo indywidualnych rozwiązań organizacji ruchu,
d) z wyznaczonym pierwszeństwem przejazdu na pewnym odcinku (lub odcinkach) jezdni dookoła wyspy centralnej
Według przepisów technicznych dotyczących organizacji ruchu [6], w rozwiązaniach wymienionych w pkt a), nie wyznacza się pasów ruchu na rondach nie większych niż średnie. Natomiast w rozwiązaniach wymienionych w pkt. b), c) i d), nie stosuje się znaku C-12 „ruch okrężny”. Według Prawa o ruchu drogowym kształt wyspy w środku, nie ma wpływu na zasady ruchu.
3. Według warunków technicznych dla dróg publicznych, rondo powinno mieć:
a) wysepkę kanalizującą lub pas dzielący, na co najmniej jednym wlocie (czy należy przez to rozumieć, że wyspa centralna nie jest bezwzględnie konieczna?),
b) kształt okrągły (prawdopodobnie), ponieważ klasyfikuje się ronda według pojedynczych wartości średnicy zewnętrznej i średnicy wyspy (tablica 2).
Oprócz tego jest to też skrzyżowanie, które:
a) może mieć więcej niż cztery wloty (nawet na drogach ekspresowych), chociaż na skrzyżowaniach o rozszerzonych wlotach osobiście nie polecam takiego rozwiązania,
b) ale nie może mieć wlotu, który nie jest drogą publiczną (mimo iż jako jedyne do takich rozwiązań się nadaje i często w takiej wersji występuje w praktyce),
c) może mieć nieco niższe parametry techniczne od wymaganych na innych skrzyżowaniach, z zasady dopuszczone tylko przy uspokojeniu ruchu kołowego,
d) ale ma ograniczenia w zastosowaniu na drogach najniższych klas, na których w największym zakresie stosuje się uspokojenie ruchu kołowego,
e) natomiast zostało dopuszczone do stosowania na skrzyżowaniach ogólnodostępnych dróg najwyższych klas oraz na końcu lub na początku drogi ekspresowej poza terenem zabudowy.


W praktyce mamy jeszcze większy bałagan, ponieważ w mowie potocznej określenie „rondo”, jest od wielu lat jednym z najbardziej pojemnych pojęć. Mamy więc ronda, które nazywane są placami i nie zawsze okrągłe place nazywane rondami. Ostatnio pojawił się w Krakowie wyraźnie trójkątny węzeł multimodalny, w którego nazwie słowo „rondo” jest jedynym, co pozostało po poprzednim rozwiązaniu komunikacyjnym. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły też wiele nowych rozwiązań dla rond, które można by roboczo nazwać „właściwymi”. Proponuję przyjąć za [2] i [8], że rondo komunikacyjne musi być skrzyżowaniem.

Zygmunt Użdalewicz
SIGMA – SYSTEM
członek honorowy Stowarzyszenia KLIR
rzeczoznawca SITK w zakresie:
(8.2) inżynieria ruchu drogowego i
(14.2) bezpieczeństwo ruchu drogowego

* Ustawa o drogach publicznych [l] definiuje skrzyżowanie jedynie w sensie administracyjnym, jako miejsce krzyżowania się różnych rodzajów dróg. W wypadku dróg publicznych może to być przecięcie lub połączenie na jednym poziomie (Sz - skrzyżowania zwykle i Sc - skanalizowane), krzyżowanie się lub połączenie na różnych poziomach (W -węzeł drogowy), albo tylko krzyżowanie się na różnych poziomach (P - przejazd drogowy).

Analizy organizacji ruchu na rozwiązaniach drogowych z wyspą centralną zostały podjęte z inspiracji i przy współudziale członków Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu. Wielokrotnie były dyskutowane podczas seminariów szkoleniowych KLIR. Znalazło to odzwierciedlenie w publikacji „Nowy poradnik organizatora ruchu drogowego” (Bezpieczne drogi, nr 5/2007). Obecnie zagadnienie organizacji ruchu na rozwiązaniach z wyspą centralną są częścią programów w szkoleniach prowadzonych przez Marka Wierzchowskiego i Zygmunta Użdalewicza. Zgromadzone przez nich doświadczenia i wnioski były prezentowane podczas konferencji „Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje” (Kraków, 26-27 kwietnia 2010 r.).

Spis literatury jest w części III,  publikowanej 15 lipca 2010 r.

Komentarze  
Jan Sontowski
0 #11 Jan Sontowski 2015-08-01 14:47
Proponuję uporządkować dyskusję. Generalnie problem ma dwie warstwy:
1- to przepisy i zasady projektowania dróg i ich oznakowania (o tym głównie mówi Pan Wolski -pozdrawiam Andrzeju);
2- to przepisy ruchu drogowego i oznakowania (o tym jak sądzę mówi Pan Dobrowolski);
W odniesieniu do ROND mamy niezły pasztet, który opisał Zygmunt Uzdalewicz (pozdrawiam). Określenie RONDO jest wyjątkowo nieprecyzyjne i ma wiele znaczeń, a organizacja ruchu i sposób projektowania to naprawdę jeden wielki mętlik, który wymaga uporządkowania (przepisów zassad itp). Uważam, że na początek można wyróznić trzy rodzaje rond:
1- ronda jednopasowe (jeden pas ruchu na wlotach wylotach i na rondzie) - nie ma problemu - żeby tylko projektować poprawnie geometrię.
2- ronda dwu i więcej pasowe z ruchem okrężnym wprowadzonym znakiem C-12 – pasy współśrodkowe wokół rond – jest problem – są bardzo kolizyjne przy większym ruchu, a główne zagrożenie wynika ze stosowania przepisów, budowa nowych rond tradycyjnych z ruchem okrężnym winna być zabroniona;
3- ronda dwu i więcej pasowe bez ruchu okrężnego (w tym turboronda) – jest problem – Nie powinny być oznakowywane znakiem C-12 lub A-8 , a są. (Uzgadniacze są twardzi i pokazują obrazki w przepisach). Czyli jest łamana główna zasada aby znaki poziome i pionowe były wzajemnie zgodne.
Wloty na skrzyżowanie winny być tak oznakowane aby kierowca ustawił się na swoim pasie. Dalej przez skrzyżowanie (też rondo) ten pas powinien wywiźć go we właściwym kierunku. Koniec.

I projektowanie rond. Konieczne są nowe przepisy. Nie wyobrażam sobie aby zostały one ustalone bez uwzględnienia tych zasad, o których mówi Andrzej Wolski. Stosuję je od ponad 15 lat (z wyjątkiem GDDKiA gdzie formalnie muszę tylko nasze) i nie wyobrażam sobie, jak zaprojektować dobre rozwiązanie dla samochodu z dłużycą (na moim terenie jest wiele takich) lub dla kierowcy ciężarówy, który jest przymulony długą jazdą i bez kontrałuku może nie spostrzec w porę skrzyżowania , aby zwolnić lub zahamować.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Dobrowolski
+1 #12 Ryszard Dobrowolski 2015-11-08 21:31
1. Przepisy ruchu drogowego (p.r.d. i rozp. 170) są całkowicie zgodne z obowiązującymi Polskę przepisami i umowami międzynarodowymi, jednak ich rozumienie jest wypaczone przez różnej maści wpływowych i bardzo dobrze ustosunkowanych ignorantów. Problemem jest bezprawne uznanie "skrzyżowania o ruchu okrężnym" za pojedyncze SKRZYŻOWANIE opisane w art. 2.10 p.r.d. na dodatek o pełnym wyborze kierunków ruchu. Skoro WYMYŚLONO taką bzdurę , to w konsekwencji uznano, że kierujący ma obowiązek przed wjazdem wybrać kierunek jazdy, odpowiedni do tego pas ruchu oraz sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy. Jakoś dziwnie nie przeszkadza tym ignorantom, że na niekierowanym SKRZYŻOWANIU nie wolno wyprzedzać pojazdów silnikowych, a na SoRO wolno (art. 24.7 p.r.d.), że na SKRZYŻOWANIU nie wolno zmieniać pasów ruchu, bo czyni się to przed wjazdem na nie, a na SoRO wolno, że o innych wymysłach, jak sygnalizowanie prawym kierunkowskazem skrętu w lewo lub jazdy na wprost do zjazdu nie wspomnę. W konsekwencji (tak to jest jak nie mając WYKSZTAŁCENIA I WIEDZY ściąga się z jedynie amerykańskich KIERUNKOWYCH a nie OKRĘŻNYCH "MODERN ROUNDABOUT", nie wiedząc, że w języku angielskim ROUNDABOUTod 1928 roku, poza określeniem RONDO, znaczy także RUCH OKRĘŻNY i SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM w USA nazywanych TRAFFIC CIRCLE). cdn.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Dobrowolski
+3 #13 Ryszard Dobrowolski 2015-11-08 21:32
2. Ktoś wymyślił sobie, że znak C-12 to nic innego jak odpowiednik amerykańskiego znaku RONDO, taki nasz znak C-9 , a każdy obiekt z wyspą i ruchem wokół wyspy będący permanentnym skrętem w lewo to RONDO i SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM które należy znakować znakami C-12, niezależnie od przebiegu pasów ruchu, by mogły stać na wszystkich wlotach POJEDYNCZEGO SKRZYŻOWANIA znaki A-7. Ten ktoś będąc ministerialnym Głównym specjalistą d/s prawnej regulacji ruchu drogowego zarządzono to prawem powielaczowym i tak to jest do dziś dnia. Nikt nie wie kiedy, kto i dlaczego, ale projektanci projektują, drogowcy znakują i bezmyślni plagiatorzy wypisują bzdury w poradnikach "BO TAK JEST OD ZAWSZE".
A prawda jest taka, że SKRZYŻOWANIE o którym jest mowa w §36 "170-ki" to SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM, czyli taki obiekt na którym znakami C-12 nakazano znaną od ponad 100 lat organizację ruchu o polskiej nazwie RUCH OKRĘŻNY czyli ONE-WAY ROTARY SYSTEM teraz w USA nie stosowane od 70 lat rozwiązanie o nazwie TRAFFIC CIRCLE. Od 2006 roku obowiązuje znowelizowany zapis Konwencji wiedeńskiej który uwzględnia porozumienie europejskie jakim jest użycie znaki A-7 jako regulatora pierwszeństwa na wlotach i zamiast zapisu, że "znak D, 3 - Obowiązujący RUCH OKRĘŻNY" oznacz obowiązek przestrzegania zasad RUCHU OKRĘŻNEGO" napisano wprost, że mowa jest o SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM, czyli takim na którym obowiązuje RUCH OKRĘŻNY (brak strzałek na wlotach i jedynie koncentryczny przebieg pasów ruchu, Jadąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara okrężnie biegnącą jezdnią o jednym lub kilku koncentrycznych pasach ruchu nie zmienia się kierunku jazdy, a zjazd to skręt w prawo. . Są podpisane przez Marka Belkę trzy oficjalne wersje językowe więc nie ma problemu ze zrozumieniem obowiązującej POLSKĘ normy prawnej. Dziwnym trafem od 10-ciu lat nikt nie publikuje oficjalnego polskiego tłumaczenia. Zapraszam tu http://mrerdek1.blogspot.com/2015/08/40-skrzyzowanie-o-ruchu-okreznym.html
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Dobrowolski
+3 #14 Ryszard Dobrowolski 2016-02-05 16:34
Określenie RONDO w polskim piśmiennictwie o ruchu drogowym nie pochodzi od nazwy okrągłego lub owalnego placu na którym ruch w zależności od obowiązującej na nim organizacji ruchu może być dowolny. Pochodzi od amerykańskiego słowa ROUNDABOUT - RONDO które oznacza jedynie występujące w USA skrzyżowania w formie ronda o pełnym wyborze kierunków ruchu oznaczone na wlotach znakami RONDO będącymi odpowiednikami naszego znaku C-9 lub C-1 stawianego wraz ze znakiem A-7 na wlotach. Nie ma nic wspólnego z RUCHEM OKRĘŻNYM bo to w USA TRAFFIC CIRCLE o czym nie wiedział Zbigniew Drexler. I tak znak C-12 stał się znakiem RONDO a skrzyżowanie o ruchu okrężnym w całości jednym skrzyżowaniem o pełnym wyborze kierunków jazdy. A prawda jest taka, że "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" to tylko to na którym pasy ruchu biegną jedynie okrężnie i każdy zjazd jest skrętem w prawo..
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.