Spis treści

Analiza porealizacyjnaObowiązujące przepisy ochrony środowiska w UE oraz Polsce wymagają nowoczesnego podejścia w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych pod kątem ochrony środowiska. Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania w tym zakresie jest ochrona wód. Wykonane obiekty podlegają w większości przypadków procesowi sprawdzenia w ramach analizy porealizacyjnej.

Analiza porealizacyjna jako narzędzie kontroli

Wykonane obiekty podlegają w większości przypadków procesowi sprawdzenia w ramach analizy porealizacyjnej. W artykule poza informacjami związanymi z przepisami, opisano charakterystyczne wyniki analiz porealizacyjnych dotyczących urządzeń oczyszczających wody spływające z jezdni. Wnioski z tych analiz wskazują na brak konieczności stosowania separatorów za wyjątkiem miejsc szczególnie wrażliwych na możliwe zanieczyszczenie.

Materiał opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902).
 2. Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019).
 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. 2003 nr 35 poz. 308).
 6. BEiPBK „EKKOM”. Analiza zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych”, przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2006.
 7. Opracowań wykonanych przez BEiPBK „EKKOM” – analizy porealizacyjne dla dróg krajowych zlokalizowanych w województwie małopolskim i świętokrzyskim.

Analiza porealizacyjna - rola w procedurze lokalizacyjnej i zakres jej stosowania

Pod określeniem „analiza porealizacyjna” rozumie się studia i badania mające na celu porównanie charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji przedsięwzięcia.

Przeprowadzenie analizy porealizacyjnej pozwala również na kontrolę, czy przyjęto właściwe rozwiązania projektowe i czy zastosowano właściwe urządzenia chroniące środowisko, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – na zapobieganie negatywnym skutkom, gdyż jej wyniki są podstawą do podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości (np. montaż dodatkowych urządzeń podczyszczających). Ponadto, analiza porealizacyjna pomaga zapobiegać powielaniu błędów podczas realizacji kolejnych inwestycji oraz pozwala na lepsze rozpoznanie procesów zachodzących w środowisku w związku z oddziaływaniem inwestycji drogowych.

Zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [1] (POŚ) właściwy organ może decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko. Zapisy dotyczące analizy porealizacyjnej, pojawiające się w decyzji, zazwyczaj wynikają z zaleceń zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania [2], zalecenia dotyczące analizy porealizacyjnej powtarzane są w decyzji o pozwoleniu na budowę; w takim przypadku analiza porealizacyjna wykonywana jest po okresie 1 roku od momentu oddania drogi do użytkowania (przyjmuje się, że po takim okresie czasu na drodze osiąga się przewidywany poziom ruchu), a jej wyniki przedstawiane są właściwym organom ochrony środowiska po upływie 18 miesięcy od oddania do użytkowania.

Jakkolwiek analizy porealizacyjne wykonywane w związku z koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania odnoszą się w przeważającej mierze do hałasu drogowego, niemniej jednak w większości przypadków wykonywane są również pomiary stężeń zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do środowiska.

W przypadku projektów związanych z realizacją inwestycji drogowych analiza porealizacyjna obejmuje najczęściej następujące zagadnienia:

 • wpływ na klimat akustyczny i skuteczność zastosowanych urządzeń ochronnych (przede wszystkim ekranów akustycznych);
 • wpływ na powietrze atmosferyczne i propozycje ochrony, w przypadkach, gdy są konieczne;
 • wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz skuteczność zastosowanego systemu odwadniania i urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe;
 • wpływ na zanieczyszczenie gleb i propozycje ochrony, w przypadkach, gdy są konieczne.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.