Ochrona środowiska

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny w inwestycjach drogowychPrzejścia dla zwierząt dużych i średnich są obiektami inżynierskimi o znaczących wymiarach, których budowa często sprawia poważne trudności w ich konstrukcyjnym powiązaniu z pozostałymi obiektami drogowymi. Dla zapewnienia możliwości wkomponowania konstrukcji przejścia o wymaganych wymiarach w korpus drogi konieczne jest uwzględnianie potencjalnych lokalizacji przejść na wczesnym etapie projektowania – przed ustaleniem linii rozgraniczających oraz niwelety drogi.

Uwaga! Przejście dla zwierząt…Destrukcja i defragmentacja środowisk życia zwierząt jest obecnie największym zagrożeniem  w przetrwaniu wielu gatunków. Przeciwdziałając temu już w ubiegłym stuleciu wprowadzono szereg form ochrony. Zazwyczaj jednak dotyczyły one określonego gatunku lub wybranego obszaru. To okazało się niewystarczające w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej. I tak… drogi zwierząt skrzyżowały się ze szlakami transportowymi człowieka.

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny w inwestycjach drogowychBarierowe oddziaływanie dróg poprzez fragmentację siedlisk fauny i przecinanie korytarzy ekologicznych to główne czynniki spadku poziomu bioróżnorodności i regresu populacji wielu gatunków w Europie. Na obszarze naszego kraju zastosowanie odpowiednich działań minimalizujących negatywne oddziaływanie dróg będzie decydujące dla utrzymania i rozwoju populacji większości rzadkich gatunków o wysokich wymaganiach przestrzennych, takich jak wilk, ryś, żubr i łoś.

5 dB czyni wiele w racjach drogowych wydatkówPolska już w tej chwili ma więcej ekranów akustycznych wzdłuż dróg niż Niemcy, które nie bagatelizują ochrony otoczenia drogi, mało tego, mają zdecydowanie silniej rozwiniętą sieć transportową. Ta dysproporcja wynika z przyjętej tam wartości dopuszczalnej hałasu – jest ona o co najmniej 5 dB wyższa od tych przyjętych u nas. Różnica niewielka, a jednak czyni wiele. W Polsce może stać się zasadniczą przeszkodą w realizacji inwestycji drogowych, ponieważ dwa razy więcej niż na drogi trzeba będzie wydawać na ich zabezpieczenia ekranami.

Drogowcy już w zeszłym roku wskazywali na konieczność podwyższenia naszych norm hałasowych, wskazując, że ich spełnienie jest niemożliwe, a ponadto kosztowne i nie dające gwarancji, że taki wydatek będzie efektywny. Wzbudziło to wiele emocji i krytyki, szczególnie społecznej. Mieszkańcy osiedli położonych wzdłuż dróg odebrali to jako zamach na jakość ich życia.

Żywioł ziemiW praktyce budownictwa drogowego osuwiska stanowią jeden z najtrudniejszych problemów. Ich rozpoznanie, a następnie przeciwdziałanie ich powstaniu oraz zabezpieczenie wymaga nie tylko zastosowania specjalistycznych technik i technologii, ale też ogromnego doświadczenia ze strony inżynierów – od projektantów, po wykonawców.

Procesy osuwiskowe oznaczają zniszczenie struktury utworów geologicznych. Niejednokrotnie zjawiska te mają charakter klęski żywiołowej. Na terenie oddziaływania osuwisk zagrożone są obiekty budowlane, w tym liniowe. Wobec gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i szczuplejących terenów pod inwestycje niemal niemożliwe jest omijanie obszarów potencjalnego zagrożenia osuwiskami. Dlatego od geologów oczekuje się precyzyjnego określenia i zbadania miejsc, w których istnieje ryzyko przemieszczania się mas skalnych i gruntów.

Drogowa sprawa wilkaŚrodowisko przyrodnicze Polski podlegało nieustającym zmianom w ciągu setek minionych lat. W X wieku teren kraju w głównej mierze pokrywały lasy. Jednak rozwój gospodarczy spowodował, że już w XIX wieku fragmentacja lasów była procesem zaawansowanym. Ale jeszcze wówczas centralną Polskę pokrywały duże połacie leśne. Dzisiaj ten obszar stanowi jeden z najpoważniejszych przyrodniczo problemów. Przeobrażone środowisko staje się bowiem barierą dzielącą populacje zwierząt, utrudniając im wędrówki pomiędzy wschodnim a zachodnim terytorium kraju.