Prawo

Do uzgodnień resortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Celem planowanych zmian tej regulacji jest usprawnienie procesu przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w odniesieniu do wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020.

Znowelizowane przepisy prawa zamówień publicznych między innymi zobowiązują wykonawcę do wykazania, że potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego, na który się powołuje, ma charakter realny i gwarantujący należyte wykonanie zamówienia. Ustanawiają też  obowiązek zwrócenia się zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ponadto w przypadku zamawiającego dały możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych.

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). Ta regulacja art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie kompetencji instytucji zarządzających do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną.

Rząd przyspieszył prace nad ustawą, która umożliwi wdrożenie w Polsce Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. Po jej wprowadzeniu, użytkownik będzie mógł podróżować po całej Unii Europejskiej z jednym urządzeniem pokładowym i rozliczać się z jednym dostawcą usługi.