Prawo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej weszła w życie z końcem minionego roku - 29 grudnia. - Otworzyliśmy zasoby publiczne w stopniu dużo większym niż nakazuje to unijna dyrektywa 2003/98/WE, zwana „dyrektywą re-use’ową”. Fundamentalną zmianą jest otwarcie zasobów informacji publicznej do wtórnego wykorzystywania w celu tworzenia nowych usług i rozwiązań. Sektor oparty na wykorzystaniu informacji publicznej staje się coraz istotniejszym sektorem gospodarki – informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawia następujące stanowisko.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanychW związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawia następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając określone w tym przepisie dokumenty.

Odpowiedzialność zarządu dróg i jego ubezpieczyciela w zakresie OCZarząd dróg, a pośrednio i jego ubezpieczyciel, odpowiada na zasadzie winy, na co wskazuje kodeks cywilny w art. 415 poprzez stwierdzenie, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Oznacza to, iż obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania (zaniedbania) zarządcy, które noszą znamiona winy, czyli naruszenia określonych obowiązków określonych w przepisach prawa.

Biały certyfikat, czyli premia za modernizację oświetleniaCelem obowiązującej od sierpnia br. ustawy o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promowanie innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Jej głównym założeniem, przygotowanym przez Ministra Gospodarki, jest wprowadzenie systemu tzw. białych certyfikatów. O  tym, czym są białe certyfikaty i na czym polega system premiowania oraz jak przystąpić do przetargu,  rozmawiamy z Narcyzą Barczak-Araszkiewicz - Dyrektor Generalną Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”.

Musi być więcej środków na utrzymanie drógPoza budową nowych odcinków dróg, konieczne jest przeznaczenie znacznie większych niż dotąd środków na utrzymanie już istniejących, którym grozi dalsze pogarszanie stanu technicznego – to główny wniosek wynikający z V Forum Polskiego Kongresu Drogowego „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania” (14-15 listopada, Warszawa).