Inżynieria ruchu

Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym – infrastrukturaW większości pojazdy drogowego transportu zbiorowego poruszają się w ruchu ogólnym. Jednak z uwagi na coraz powszechniejsze wdrażanie polityki zrównoważonej mobilności, szczególnie w większych miastach, gdzie problemy kongestii są najpoważniejsze, zaczęto wprowadzać autobusy na wydzielone pasy ruchu lub torowiska tramwajowe, oddzielać ruch transportu zbiorowego od reszty pojazdów, jak również budować estakady, mosty i tunele wyłącznie do obsługi transportu zbiorowego.

{flv img="seminarium_szkoleniowe.jpg"}seminarium_szkoleniowe{/flv}

Rozwiązania w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego – komunikacja publicznaPoprawa warunków ruchu i nadanie priorytetu środkom komunikacji publicznej w strefach ruchu uspokojonego jest jedną z metod uspokojenia ruchu. Poprawia się obsługę transportową i nadaje się priorytet komunikacji zbiorowej w uspakajanych obszarach, jako rekompensatę za wprowadzane ograniczeń dla samochodów indywidualnych. Linie komunikacji publicznej wprowadzane są do wnętrz obszarów, na niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie odcinki ulic.

Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym – specyfika problemuO bezpieczeństwie ruchu drogowego napisano i powiedziano już bardzo wiele, a wiedza jaką posiadamy pozwala na coraz lepsze zrozumienie jego uwarunkowań i ukierunkowanie działań prewencyjnych. Zazwyczaj przy okazji badań brd pojawiają się także wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym, które jednak rzadko podlegają głębszym analizom.

Stosunkowo mało jest literatury dotyczącej bezpieczeństwa w drogowym transporcie zbiorowym pomimo, iż przeprowadzane diagnozy stanu i systemu tej gałęzi wykazały specyfikę problemów, sugerującą potrzeby i możliwe pola dla prac badawczych. Jest to istotne ze względu na działania w zakresie promowania zrównoważonej mobilności, a poza tym osiągnięcie celów „Wizji 0” jest w odniesieniu do transportu zbiorowego bardziej prawdopodobne, niż w przypadku transportu indywidualnego.

Rozwiązania w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego – ruch towarowy i służb ratowniczychMożliwość realizacji zaopatrzenia i obsługi ruchu towarowego w obszarach, w których wprowadzono uspokojenie jest warunkiem nieodzownym zapewnienia ich funkcjonowania. Zakres wprowadzanych ograniczeń wobec tych kategorii uczestników ruchu jest z reguły mniejszy niż wobec ruchu samochodowego.

Zaopatrzenie i obsługa ruchu towarowego

Pojazdy zaopatrzenia mają z reguły prawie nieograniczoną dostępność. Dla ruchu pojazdów zaopatrzenia udostępniane są również wydzielone pasy ruchu autobusowego prowadzone pod prąd na ulicach jednokierunkowych.

Rozwiązania w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego – ruch rowerowyNa podstawie wielu doświadczeń zagranicznych [4, 8, 9, 10, 11, 13–16,18] można stwierdzić, że stworzenie przyjaznych warunków dla podróży rowerami polega przede wszystkim na:

  • integracji ruchu rowerowego z ruchem samochodowym przez wprowadzenie ograniczeń dozwolonej prędkości ruchu do poziomu zmniejszającego zagrożenie wypadkowe tych dwóch najsłabszych uczestników ruchu,
  • wprowadzeniu w niektórych wypadkach segregacji poziomej w formie wydzielenia tras dla rowerów i pieszych równolegle do jezdni w formie ścieżek lub pasów dla rowerów i chodników,
  • wprowadzeniu roweru na chodniki i przekształcenie ich w ciągi pieszo–rowerowe,
  • wprowadzaniu informacji kierunkowej dla rowerzystów.