Ochrona środowiska

Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 3W wyniku badań określone zostały poziomy mocy akustycznej manewrów parkingowych oraz współczynniki korekcyjne realizujące poprawki wcześniej opisane. Są one zebrane w tabeli 1.

Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 2Doświadczenia zdobyte podczas opracowywania na zlecenie Komisji Europejskiej zharmonizowanego modelu HARMONOISE/IMAGINE stanowiły bazę do opracowania modelu CP2009. Jakkolwiek podczas opracowywania modelu istnieje zazwyczaj silna tendencja do uszczegóławiania informacji o parku samochodowym objawiająca się wprowadzaniem licznych klas i podklas pojazdów, to jednak już podczas użytkowania modelu istnieje tendencja dokładnie przeciwna. Z kilkunastu klas jakie pierwotnie rozpatrywano w modelu HARMONOISE i w modelu IMAGINE, który go zastąpił pozostały jedynie trzy klasy pojazdów dwuśladowych i dwie klasy pojazdów jednośladowych.

Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 1Hałas związany z ruchem drogowym należy do największych problemów ekologicznych powodowanych przez transport kołowy. Ocenia się, że ponad 20% populacji w krajach europejskich narażone jest na hałas przekraczający granicę tolerancji organizmu, to znaczy hałas, którego poziom równoważny przekracza 65 dB. Jeszcze więcej, bo ponad 60% populacji jest pod wpływem hałasu uciążliwego, przekraczającego 55 dB. Ograniczenie hałasu możliwe jest jedynie poprzez skoordynowane działanie w zakresie doskonalenia pojazdów, opon, nawierzchni drogowych i organizacji ruchu drogowego.

Oddziaływanie akustyczne ruchu tramwajowego – przykłady pomiarów i analiz cz. IIOddziaływanie akustyczne linii tramwajowych na wnętrza budynków omówiono na podstawie wyników pomiarów akustycznych wykonanych w ramach opracowania pn.: „Pomiary hałasu od ruchu tramwajowego oddziałującego na wybrane budynki na ul. Nowowiejskiej w Warszawie” [9]. Pomiary te wykonano zgodnie z metodyką określoną w Polskiej Normie PN-87/B-02156 „Akustyka Budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach” [4].

Oddziaływanie akustyczne ruchu tramwajowego – przykłady pomiarów i analiz cz. IZjawisko generowania hałasu przez ruch tramwajów jest złożonym zagadnieniem, ponieważ jest on emitowany przez wiele jednostkowych źródeł. Na jego wielkość wpływają m.in. takie parametry jak prędkość z jaką poruszają się tramwaje, ich długość, stan torowiska i taboru czy liczba wykonywanych manewrów, tj. ruszania i zatrzymywania. Oceny wielkości poziomu hałasu emitowanego do środowiska można wykonać za pomocą specjalistycznych pomiarów lub obliczeń akustycznych.

System ocen nie blokuje robót drogowychOd 20 lipca br. obowiązuje znowelizowana ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Natomiast w listopadzie wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zmienione przepisy środowiskowe budzą obawy drogowców, szczególnie w zakresie procedur dla mniejszych robót, dotychczas wykonywanych w trybie zgłoszenia. Czy realizacja niewielkich remontów zostanie obwarowana dodatkowymi obowiązkami? Istotę znowelizowanych przepisów środowiskowych wyjaśnia Piotr Otawski – zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.