Ochrona środowiska

5 dB czyni wiele w racjach drogowych wydatkówPolska już w tej chwili ma więcej ekranów akustycznych wzdłuż dróg niż Niemcy, które nie bagatelizują ochrony otoczenia drogi, mało tego, mają zdecydowanie silniej rozwiniętą sieć transportową. Ta dysproporcja wynika z przyjętej tam wartości dopuszczalnej hałasu – jest ona o co najmniej 5 dB wyższa od tych przyjętych u nas. Różnica niewielka, a jednak czyni wiele. W Polsce może stać się zasadniczą przeszkodą w realizacji inwestycji drogowych, ponieważ dwa razy więcej niż na drogi trzeba będzie wydawać na ich zabezpieczenia ekranami.

Drogowcy już w zeszłym roku wskazywali na konieczność podwyższenia naszych norm hałasowych, wskazując, że ich spełnienie jest niemożliwe, a ponadto kosztowne i nie dające gwarancji, że taki wydatek będzie efektywny. Wzbudziło to wiele emocji i krytyki, szczególnie społecznej. Mieszkańcy osiedli położonych wzdłuż dróg odebrali to jako zamach na jakość ich życia.

Żywioł ziemiW praktyce budownictwa drogowego osuwiska stanowią jeden z najtrudniejszych problemów. Ich rozpoznanie, a następnie przeciwdziałanie ich powstaniu oraz zabezpieczenie wymaga nie tylko zastosowania specjalistycznych technik i technologii, ale też ogromnego doświadczenia ze strony inżynierów – od projektantów, po wykonawców.

Procesy osuwiskowe oznaczają zniszczenie struktury utworów geologicznych. Niejednokrotnie zjawiska te mają charakter klęski żywiołowej. Na terenie oddziaływania osuwisk zagrożone są obiekty budowlane, w tym liniowe. Wobec gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i szczuplejących terenów pod inwestycje niemal niemożliwe jest omijanie obszarów potencjalnego zagrożenia osuwiskami. Dlatego od geologów oczekuje się precyzyjnego określenia i zbadania miejsc, w których istnieje ryzyko przemieszczania się mas skalnych i gruntów.

Drogowa sprawa wilkaŚrodowisko przyrodnicze Polski podlegało nieustającym zmianom w ciągu setek minionych lat. W X wieku teren kraju w głównej mierze pokrywały lasy. Jednak rozwój gospodarczy spowodował, że już w XIX wieku fragmentacja lasów była procesem zaawansowanym. Ale jeszcze wówczas centralną Polskę pokrywały duże połacie leśne. Dzisiaj ten obszar stanowi jeden z najpoważniejszych przyrodniczo problemów. Przeobrażone środowisko staje się bowiem barierą dzielącą populacje zwierząt, utrudniając im wędrówki pomiędzy wschodnim a zachodnim terytorium kraju.

Analiza porealizacyjnaObowiązujące przepisy ochrony środowiska w UE oraz Polsce wymagają nowoczesnego podejścia w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych pod kątem ochrony środowiska. Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania w tym zakresie jest ochrona wód. Wykonane obiekty podlegają w większości przypadków procesowi sprawdzenia w ramach analizy porealizacyjnej.

Analiza porealizacyjna jako narzędzie kontroli

Wykonane obiekty podlegają w większości przypadków procesowi sprawdzenia w ramach analizy porealizacyjnej. W artykule poza informacjami związanymi z przepisami, opisano charakterystyczne wyniki analiz porealizacyjnych dotyczących urządzeń oczyszczających wody spływające z jezdni. Wnioski z tych analiz wskazują na brak konieczności stosowania separatorów za wyjątkiem miejsc szczególnie wrażliwych na możliwe zanieczyszczenie.

Analizy zagrożeń inwestycji liniowychProblemy zagrożenia

Funkcjonowanie dróg w sąsiedztwie obiektów gospodarki wodnej wymaga zarówno od projektantów, inwestorów, wykonawców, jak też zarządców infrastruktury, uwzględnienia szeregu ograniczeń, głównie wynikających z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, które są uszczegółowione w szeregu rozporządzeniach. Dodatkowym utrudnieniem jest powoływanie się opiniodawców procesu inwestycyjnego do zaleceń, niezapisanych wytycznych lub też przepisów nieaktualnych już rozporządzeń, które nawiązują do zasad dobrej praktyki, jednak nie posiadają mocy prawnej. Najwięcej problemów stwarzają formalnoprawne zapisy związane z zagrożeniami zarówno o charakterze naturalnym, jak również katastrofami technicznymi. Przepisy te bywają niejednoznaczne.

Analizy zagrożeń inwestycji liniowychUjęcie infiltracyjne w pobliżu łącznika autostrady A4 z południową obwodnicą Tarnowa

Kolejnym przykładem prezentującym aspekty zagrożeń związane z projektowaniem obiektów linowych jest ocena wpływu projektowanego łącznika autostrady A4 na ujęcie infiltracyjne. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 3 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami), budowa łącznika autostrady A4 z południową obwodnicą Tarnowa kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie znacząco oddziaływujące na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.