Prawo

Zmiany w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej cz. IINowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziły szereg zmian w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591 (tzw. mała nowelizacja), oraz  z ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778 (tzw. duża nowelizacja).

Specustawa – rachunek zysków i stratPrawie trzy lata stosowania ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zarządców dróg samorządowych daje już całkiem niezły ogląd na zawarte w niej rozwiązania oraz pozwala na dokonanie rachunku zysków i strat podmiotów ją stosujących. Przedstawiona poniżej analiza problemów, z którymi boryka się w dalszym ciągu zarządca drogi, dokonana jest wyłącznie z punktu widzenia etapu przygotowania inwestycji drogowej, a więc ustalania jej lokalizacji oraz pozyskiwania zgody budowlanej. Analiza ta jest efektem debaty podczas konferencji „Drogi samorządowe – X lat, Regietów 20-22 stycznia 2010 r.”, zorganizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy udziale Polskiego Kongresu Drogowego.

WT-1 Kruszywa – do projektantów i inwestorówWymagania Techniczne „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń” (WT-1 Kruszywa 2008) jest dokumentem technicznym opracowanym w IBDiM pod moim kierunkiem na zlecenie GDDKiA, przez zespół autorski wsparty przez Grupę Roboczą skupiającą kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa wykonawcze, producentów kruszyw, administrację drogową, ośrodki naukowe.

Dokument ten jest przystosowaniem normy PN-EN 13043 do polskich warunków klimatycznych i technicznych. Normy europejskie dotyczące wyrobów, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa drogowego, ze względu na zróżnicowanie w poszczególnych krajach warunków klimatycznych, obciążenia ruchem, dostępności materiałów składowych, tradycji technicznej wymagają opracowania dokumentu aplikacyjnego. Stosowanie takich dokumentów uprawnione jest dyrektywami UE.

Zmiany w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej cz. INowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziły szereg zmian w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591 (tzw. mała nowelizacja), oraz  z ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778 (tzw. duża nowelizacja).

Drogi bez ochrony?Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jest już po pierwszym czytaniu Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wprowadzane w nim regulacje zasadniczo zmieniają zapisy ustawy o drogach publicznych odnoszące się do ochrony pasa drogowego. Specprzepisy zawarte w art. 62 projektowanej ustawy przebudowują dotychczasowy system decydowania o zajęciu pasa drogowego, znosząc ograniczenia w swobodzie korzystania z niego w sposób odrębny niż do tego droga została przeznaczona.

Zmiany w prawie zamówień publicznychW powszechnej opinii prawo zamówień publicznych należy do katalogu niestabilnych przepisów. Co najmniej raz, dwa razy w roku jest nowelizowane. Wprowadzane zmiany wynikają z doświadczeń wskazujących na wady stosowania tych przepisów w praktyce.
- Ponadto w ciągu minionych lat następowała ewolucja w podejściu do zasadniczego celu, jaki ma spełniać to prawo – zaznacza Dariusz Koba, prezes Centrum Zamówień Publicznych.

Poza poprawkami porządkowymi szereg wprowadzonych w ostatnich latach zmian ma charakter systemowych regulacji. W ten sposób odchodzono od wcześniejszego formalizmu nie dopuszczającego jakiejkolwiek uznaniowości w kierunku większej swobody umożliwiającej racjonalniejsze prowadzenie postępowań.