Prawo

Popowodziowe zamówienia publiczneZgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 ze zm.), zamawiający może dokonać zakupu określonych dostaw, usług oraz robót budowlanych w oparciu o tryb negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione następujące przesłanki: występuje pilna potrzeba udzielenia zamówienia; pilna potrzeba udzielenia zamówienia nie wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego; wcześniej nie można było przewidzieć konieczności udzielenia przedmiotowego zamówienia; nie można zachować terminów przewidzianych przez ustawę dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Konsekwencje wprowadzenia Krajowego Systemu Opłat Drogowych w PolscePlanowane wdrożenie nowego systemu poboru opłat drogowych wiąże się dla Polski z wieloma wyzwaniami. Eksperci obecni na Konferencji Polskiego Kongresu Drogowego, która odbyła się 23 czerwca w Warszawie, wskazywali na wiele istotnych aspektów takich jak m.in. interoperacyjność systemu, skuteczność nadzoru nad egzekwowaniem opłat drogowych, a także zapobieganie ucieczkom samochodów ciężarowych na drogi lokalne. Wśród istotnych wątków dyskusji pojawiły się także możliwe opóźnienia we wdrożeniu nowego systemu.

KSOD to system opłat, który zastąpi obecny system winiet i obejmie samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony, a także autobusy. Zgodnie z zaprezentowanym w maju br. projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, polski system w 2014 roku obejmie ok. 4400 km dróg (autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych), a docelowo aż 9000 km. Byłby to tym samym jeden z największych tego typu systemów w Europie. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzony przez GDDKiA przetarg wyłoni niebawem wykonawcę tego systemu, który według założeń ma obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2011 roku.

Wnioski III Polskiego Kongresu ITSIII Polski Kongres ITS, który odbył się w Warszawie w dniach 19-20 maja 2010 r., zgromadził około 180 uczestników – przedstawicieli firm działających w dziedzinie ITS, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, świata nauki, oraz mediów. Zostały na nim wygłoszone 43 referaty – z czego 22 przez prelegentów zagranicznych i 21 – krajowych.

Wnioski XI Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych „Zawiercie 2010”Uczestnicy zgromadzeni na XI Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych „Zawiercie 2010” (25-28 maja 2010 r.) między innymi wnioskują do rządu o przygotowanie rozwiązań pozwalających w trybie uproszczonym odbudować i zmodernizować zniszczoną infrastrukturę.

W dokumencie przyjętym przez uczestników Kongresu poruszono kilka istotnych dla powiatowego drogownictwa kwestii:

* Konieczne jest docelowe opracowanie systemowych rozwiązań odbudowy i zabezpieczenia infrastruktury drogowej przed skutkami nieprzewidzianych nadzwyczajnych zdarzeń losowych wywołanych siłami natury. Wobec obecnych rozmiarów zniszczeń i możliwości finansowych samorządów, wnioskujemy o opracowanie systemu wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem drogownictwa, które stanowi siłę sprawczą i napędową rozwoju infrastrukturalnego mikro i makroregionów.

Dokumenty aplikacyjneZgodnie z zasadą „nowego podejścia” na obszarze Unii Europejskiej powinna panować swoboda handlu oraz usług. W zakresie budownictwa powyższą zasadę reguluje właściwa dyrektywa powiązana m.in. z tzw. normami zharmonizowanymi. Wprowadzają one zbiory właściwości dotyczące wyrobów budowlanych. Są więc dokumentami typu klasyfikacyjnego, co w praktyce oznacza, że nie można do nich odwoływać się w sposób bezpośredni, bowiem zawierają zbiory właściwości i szereg poziomów wymagań do nich przypisanych.

GAMBIT 2010 - wnioskiVIII Międzynarodowe Seminarium GAMBIT (Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 r.) poświęcone problematyce „Bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej na lata 2011-2020”, obradowało pod patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. W imieniu uczestników Seminarium GAMBIT prof. Ryszard Krystek przekazał ministrowi wnioski, jakie zostały sformułowane podczas tego spotkania. Poniżej publikujemy pismo skierowane do Cezarego Grabarczyka.