Inżynieria ruchu

Rzeszowski SCATSSystem SCATS został zainstalowany w Rzeszowie jako rozwiązanie pilotażowe. Obecnie w mieście zlokalizowanych jest 48 sygnalizacji świetlnych, z czego 85% jest wyposażona w detekcję ruchu kołowego. Pozostała część sygnalizacji pracuje w trybie stałoczasowym.

Testowanie systemu SCATS rozpoczęło się w 2005 roku na ciągu wyznaczonym czterema najistotniejszymi komunikacyjnie skrzyżowaniami (ścisłe Śródmieście). Są tam zainstalowane sygnalizacje akomodacyjne, z pętlami indukcyjnymi. Na tym ciągu brakowało jednak koordynacji liniowej.

Sygnalizacje świetlne a przepisy obowiązujące od 2009 r.Zapisy §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. zakładały, że wszystkie sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych rozporządzeniem umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2009 r.  Przepisy dotyczące terminów dostosowania organizacji ruchu zostały zmienione rozporządzeniem z 19 grudnia 2008 r. [4], zgodnie z którym dla sygnalizatorów świetlnych umieszczonych na przejazdach kolejowych termin ich dostosowania do warunków rozporządzenia został przesunięty do 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, że wszystkie inne sygnalizatory od 1 stycznia 2009 r. powinny działać zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3.

Sygnalizacje świetlne a przepisy obowiązujące od 2009 r.Zgodnie §2 ust. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz.1596) [1] sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, miały być zastąpione sygnalizatorami spełniającymi jego warunki w terminie do 31 grudnia 2008 r. Czy przepis został wdrożony?

Mapy ryzyka na drogachAż na 60% długości dróg krajowych występuje ponad 12-krotnie większe ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń w wypadku drogowym. Najwięcej niebezpiecznych odcinków występuje w województwach południowej i południowo – wschodniej Polski.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowali mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce w latach 2006-2008. Prezentuje ona poziomy ryzyka zgonu lub odniesienia obrażeń w wypadku drogowym na sieci dróg krajowych  w Polsce.  Ryzyko przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (najniższy poziom bezpieczeństwa).

Zjazdy przyczynek do sporówZjazd, najlepiej szeroki i wygodny, to dążenie dużej części posiadaczy nieruchomości sąsiadujących z drogą. Z kolei zarządca drogi patrzy na to odwrotnie – nie jakość zjazdu jest celem, ale jak najmniejsza ich ilość. Tak więc zjazdy stają się przyczynkiem sporów między zarządcą drogi a właścicielem przyległej do drogi nieruchomości. Z kolei truizmem jest twierdzenie, że droga nie może funkcjonować bez zjazdów.

{flv img="prof_marian_tracz_o_uspokojeniu_ruchu.jpg"}prof_marian_tracz_o_uspokojeniu_ruchu{/flv}