Spis treści

Etapowanie zmian i budowy systemu monitoringu i zarządzania ruchem

Poniżej przedstawiono niektóre z elementów wyposażenia mogące wchodzić w skład systemu.

Elementy systemu sterowania:

 • istniejące znaki wprowadza się do sieciowego zarządzania drogą,
 • aktywne znaki zmiennej treści na bramach wjazdowych,
 • aktywne znaki zmiennej treści przed przejściami dla pieszych,
 • stacje pogodowe na dwóch niebezpiecznych łukach poziomych,
 • stanowisko elektronicznego ważenia pojazdów, rejestracji natężeń ruchu, hałasu (opcja) i zanieczyszczeń powietrza (opcja),
 • nadzór video,
 • fotoradary.

Założenia do etapowania systemu sterowania ruchem przedstawiono poniżej.

Etap I (obecnie planowane): przebudowa analizowanego odcinka i budowa infrastruktury podstawowej systemu na terenie miejscowości i poza nimi.

Etap II (docelowy): korekty pozostałych odcinków i budowa infrastruktury systemu MiZR na całym odcinku (Kraków - Dąbrowa Górnicza).

Etap III (docelowy dla sieci drogowej GDDKiA Oddział Kraków i innych zarządców): korekty i przebudowy pozostałych odcinków sieci drogowej.

***

Zalety proponowanych rozwiązań:

 • rozwiązanie problemów kompleksowo (brd, ochrona środowiska, inne problemy techniczno-funkcjonalne),
 • stworzenie trwałego Systemu Monitoringu i Zarządzania Ruchem ratującego życie i chroniącego środowisko,
 • stworzenie czytelnego i inteligentnego systemu transportowego pozwalającego na hierarchizację dróg pod względem obciążeń ruchem i planową dystrybucję tego ruchu,
 • znaczne oszczędności w zarządzaniu ruchem po uruchomieniu systemu – podejście planowe i celowe,
 • „podatność” na finansowanie zewnętrzne w ramach różnych programów,
 • pełna zgodność z programem GAMBIT 2005,
 • spodziewana akceptacja społeczna.

Kompleksowość podejścia do zagadnienia przebudowy drogi krajowej – jest według standardów holenderskich jedną z najbardziej pożądanych cech dobrze zrealizowanego projektu. Uwzględnienie potrzeb wynikających z inżynierii ruchu, ale także ochrony środowiska czy innych dziedzin traktowanych jako uzupełniająca się całość, przynosi dobre efekty oraz wysoką akceptację społeczną dla inwestycji.

Konsultacje społeczne rozwiązań projektowych stały się jednym z ważniejszych elementów tej koncepcji. Dzięki kompleksowemu i wielowariantowemu podejściu do problematyki brd oraz ochrony środowiska stało się możliwe wybranie rozwiązań społecznie akceptowalnych, a także zgodnych z planami inwestycyjnymi i rozwojowymi poszczególnych jednostek samorządowych, przez których tereny przebiega droga krajowa nr 94.

Według holenderskiej hierarchizacji dróg drogę krajową nr 94 można zaliczyć do kategorii dróg zbiorczych o charakterze wojewódzkim. Najważniejszą funkcją drogi tego typu jest szybki przepływ ruchu samochodowego oraz umożliwienie sprawnej wymiany ruchu z drogami o niższej randze w hierarchizacji. Dopuszczalna prędkość w obszarach zabudowanym wynosi 50 km/h, a poza obszarami zabudowanymi 90 km/h. Przy takich prędkościach ruch wolny (rowerzyści, piesi) powinien być oddzielony od ruchu szybkiego (samochody).

Wyniki audytu wykonanego przez holenderską firmę Royal Haskoning dla potrzeb projektu pokazują słuszność kierunków działań i rozwiązań zaproponowanych w koncepcji i są one spójne z zasadami Trwałego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stosowanymi od dawna w Holandii.

 

dr inż. Janusz Bohatkiewicz
mgr inż. Piotr Nowak
mgr inż. Witold Sladkowski
BEiPBK „EKKOM” Sp. z o.o.

dr inż. Mariusz Dudek
(w zakresie prognoz i analiz ruchu)
Katedra Systemów Komunikacyjnych
Politechnika Krakowska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.