Ochrona środowiska

edroga179Dostępna jest już aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce”, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

edroga062Unijni samorządowcy ostrzegają, że nawet jeśli obecne zobowiązania rządów krajowych zostaną skumulowane, to wzrost temperatury do końca wieku przekroczy 3 stopnie Celsjusza, wobec zakładanych 2 stopni.

edroga20914 listopada, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, rusza drugi nabór projektów dotyczących bioróżnorodności. Do wykorzystania przez samorządy, instytucje związane z ochroną przyrody, uczelnie czy organizacje pozarządowe jest 25 mln zł. 

wilki4 listopada, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zainstalowano w obszarach Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie oraz Łęgi Słubickie specjalne tablice informacyjno-edukacyjne.

edroga2144 listopada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie wydał decyzję utrzymującą w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Barwinek (granica państwa). Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

153Województwo małopolskie przygotowuje aktualizację Programu ochrony powietrza. Już ruszyły konsultacje tego projektu. Do 30 listopada można zgłaszać swojego uwagi.