edroga.pl - Prawo

Menu

Śr20082014

Ostatnia aktualizacja10:40:22

Wstecz Jesteś tutaj: Prawo

Prawo

OIGD o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa po analizie „Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej”*, w pełni popiera działania Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Nowy europejski system elektronicznego poboru opłat za przejazd

Z końcem lipca do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Potrzeba nowelizacji wynikła z konieczności implementacji do prawa krajowego przepisów decyzji Komisji 2009/750/WE z 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.Urz. UE L 268 z 13.10.2009. str. 11).*

Czytaj więcej...

Projekt zmian rozporządzenia dla znaków i sygnałów drogowych nie spełnia oczekiwań

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest kolejną próbą dostosowania tej regulacji do współczesnych wymagań, a przede wszystkim próbą naprawienia tych zapisów, które środowiska inżynierskie wskazywały jako wybrakowane, błędne bądź nieścisłe. - Niestety, proponowane zmiany obejmują wyłącznie wybrane zagadnienia – z ubolewaniem stwierdzono w opinii Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Czytaj więcej...

Nowa forma rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane

W fazę uzgodnień międzyresortowych wszedł projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Projekt dostosowuje przepisy do ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768).

Czytaj więcej...

Znaczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

W postępowaniu dotyczącym inwestycji drogowych bardzo ważną rolę odgrywa raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W praktyce wciąż występują związane z nim problemy dotyczące oceny jego znaczenia oraz skutków prawnych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej...

Postępowanie o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

Dobiegają końca konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych. Podstawą przygotowania projektu tej regulacji jest ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).* Ustala on warunki, sposób i tryb: odbywania stażu adaptacyjnego, przeprowadzania testu umiejętności, ustalania kosztów (w tym tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu) w zawodach regulowanych należących do działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w branżowych uprawnieniach budowlanych cz. II

Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) Sejm ustanowił zmiany w ustawach Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40) oraz o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650), a także w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Nowe przepisy, tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, będą  obowiązywać od 10 sierpnia 2014 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej przedstawia najważniejsze zmiany jakie ta regulacja niesie dla branży drogowej. Poniżej przytaczamy materiał opracowany przez OIGD.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy techniczne dla znaków i sygnałów drogowych

Rozpoczęły się konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Organizacje drogowe i inżynierskie, do których resort infrastruktury zwrócił się o opinie, mogą swoje uwagi zgłosić do 22 sierpnia br.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w branżowych uprawnieniach budowlanych cz. I

Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) Sejm ustanowił zmiany w ustawach Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40) oraz o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650), a także w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Nowe przepisy, tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, będą  obowiązywać od 10 sierpnia 2014 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej przedstawia najważniejsze zmiany jakie ta regulacja niesie dla branży drogowej. Poniżej przytaczamy materiał opracowany przez OIGD.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.