edroga.pl - Prawo

Menu

Pn22122014

Ostatnia aktualizacja12:05:18

Wstecz Jesteś tutaj: Prawo

Prawo

Europejskie porozumienie w sprawie ochrony danych w systemie eCall

Wprowadzane przepisy w europejskim projekcie automatycznego systemu połączenia eCall poprali, w zawartym z początkiem grudnia porozumieniu, posłowie Komisji Rynku Wewnętrznego. Proponowane regulacje posłużą m.in. szczelniejszej ochronie danych osobowych użytkowników tego sytemu.

Czytaj więcej...

Metodologia wyznaczania obszarów funkcjonalnych i ich granice

Na etapie konsultacji resortowych jest projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic. Rozporządzenie tworzy podstawę metodologicznie jednolitego wyznaczania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, jako formy prowadzenia polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany prawa zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy prawa zamówień publicznych między innymi zobowiązują wykonawcę do wykazania, że potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego, na który się powołuje, ma charakter realny i gwarantujący należyte wykonanie zamówienia. Ustanawiają też  obowiązek zwrócenia się zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ponadto w przypadku zamawiającego dały możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych.

Czytaj więcej...

Prawo zamówień publicznych po zmianach cz. II

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232), która obowiązuje od 19 października br., nie jest zbyt obszerna porównując do wcześniej wprowadzanych zmian do tej regulacji. Dotyka jednak kilku istotnych kwestii.

Czytaj więcej...

OIGD o nowych obowiązkach w procedurach koncentracji i zasadach jej kontroli cz. II

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

Czytaj więcej...

Prawo zamówień publicznych po zmianach cz. I

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232), która obowiązuje od 19 października br., nie jest zbyt obszerna porównując do wcześniej wprowadzanych zmian do tej regulacji. Dotyka jednak kilku istotnych kwestii.

Pierwsza istotna zmiana dotyczy sposobu wyjaśniania ceny rażąco niskiej (art. 90 ust. 1 i 2).

Czytaj więcej...

OIGD o nowych obowiązkach w procedurach koncentracji i zasadach jej kontroli cz. I

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

Czytaj więcej...

Projekt regulacji usprawniającej budowy dróg

Do uzgodnień resortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Celem planowanych zmian tej regulacji jest usprawnienie procesu przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w odniesieniu do wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj więcej...

Kontrola doraźna zamówień finansowanych z programów perspektywy 2014-2020

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). Ta regulacja art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie kompetencji instytucji zarządzających do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.