edroga.pl - Prawo

Menu

N23112014

Ostatnia aktualizacja13:37:14

Wstecz Jesteś tutaj: Prawo

Prawo

Projekt regulacji usprawniającej budowy dróg

Do uzgodnień resortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Celem planowanych zmian tej regulacji jest usprawnienie procesu przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w odniesieniu do wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany prawa zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy prawa zamówień publicznych między innymi zobowiązują wykonawcę do wykazania, że potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego, na który się powołuje, ma charakter realny i gwarantujący należyte wykonanie zamówienia. Ustanawiają też  obowiązek zwrócenia się zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ponadto w przypadku zamawiającego dały możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych.

Czytaj więcej...

Przygotowania do wdrożenia elektronicznych płatności za drogi

Rząd przyspieszył prace nad ustawą, która umożliwi wdrożenie w Polsce Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. Po jej wprowadzeniu, użytkownik będzie mógł podróżować po całej Unii Europejskiej z jednym urządzeniem pokładowym i rozliczać się z jednym dostawcą usługi.

Czytaj więcej...

OIGD o nowych obowiązkach w procedurach koncentracji i zasadach jej kontroli cz. II

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

Czytaj więcej...

Nowe zasady planowania przestrzennego

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu projektu zagospodarowania przestrzennego województwa. Nowa regulacja określa wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi, dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych oraz uwzględnia obszary funkcjonalne, wprowadzone do systemu planowania przestrzennego ustawą z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

OIGD o nowych obowiązkach w procedurach koncentracji i zasadach jej kontroli cz. I

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

Czytaj więcej...

S-KLIR o nowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach należy uzupełnić o szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych (zał. 3) przeznaczonych dla ruchu rowerowego podłużnego (dla poprzecznego są) i warunki ich umieszczania na drogach – to jedna z istotnych uwag przekazana przez Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu (S-KLIR) w ramach konsultacji projektu tej regulacji.

Czytaj więcej...

Kontrola doraźna zamówień finansowanych z programów perspektywy 2014-2020

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). Ta regulacja art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie kompetencji instytucji zarządzających do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną.

Czytaj więcej...

Parlament uregulował zwolnienia z opłat elektronicznych za przejazdy autostradami

Wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Tak zakładają nowe przepisy. Na 73. posiedzeniu (28 sierpnia br.) Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.