edroga.pl - Prawo

Menu

Śr26112014

Ostatnia aktualizacja11:45:39

Wstecz Jesteś tutaj: Prawo

Prawo

Prawo zamówień publicznych po zmianach cz. I

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232), która obowiązuje od 19 października br., nie jest zbyt obszerna porównując do wcześniej wprowadzanych zmian do tej regulacji. Dotyka jednak kilku istotnych kwestii.

Pierwsza istotna zmiana dotyczy sposobu wyjaśniania ceny rażąco niskiej (art. 90 ust. 1 i 2).

Czytaj więcej...

Projekt regulacji usprawniającej budowy dróg

Do uzgodnień resortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Celem planowanych zmian tej regulacji jest usprawnienie procesu przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w odniesieniu do wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj więcej...

Kontrola doraźna zamówień finansowanych z programów perspektywy 2014-2020

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). Ta regulacja art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie kompetencji instytucji zarządzających do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany prawa zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy prawa zamówień publicznych między innymi zobowiązują wykonawcę do wykazania, że potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego, na który się powołuje, ma charakter realny i gwarantujący należyte wykonanie zamówienia. Ustanawiają też  obowiązek zwrócenia się zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ponadto w przypadku zamawiającego dały możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych.

Czytaj więcej...

Przygotowania do wdrożenia elektronicznych płatności za drogi

Rząd przyspieszył prace nad ustawą, która umożliwi wdrożenie w Polsce Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. Po jej wprowadzeniu, użytkownik będzie mógł podróżować po całej Unii Europejskiej z jednym urządzeniem pokładowym i rozliczać się z jednym dostawcą usługi.

Czytaj więcej...

OIGD o nowych obowiązkach w procedurach koncentracji i zasadach jej kontroli cz. II

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

Czytaj więcej...

Nowe zasady planowania przestrzennego

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu projektu zagospodarowania przestrzennego województwa. Nowa regulacja określa wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi, dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych oraz uwzględnia obszary funkcjonalne, wprowadzone do systemu planowania przestrzennego ustawą z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

OIGD o nowych obowiązkach w procedurach koncentracji i zasadach jej kontroli cz. I

Nowelizacją uchwaloną 10 czerwca br. zmieniona została ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945). Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia przyszłego roku. Co z ich zapisów wynika w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej opublikowała szczegółowe omówienie tej regulacji.

Czytaj więcej...

S-KLIR o nowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach należy uzupełnić o szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych (zał. 3) przeznaczonych dla ruchu rowerowego podłużnego (dla poprzecznego są) i warunki ich umieszczania na drogach – to jedna z istotnych uwag przekazana przez Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu (S-KLIR) w ramach konsultacji projektu tej regulacji.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.