Prawo

Znów nastapiły zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. bezpieczeństa ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się na wprowadzenie autopoprawki do projektu.

edroga043Trwają prace nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Projekt rozporządzenia przewiduje, że 30 czerwca br. do systemu viaTOLL przyłączonych zostanie 251 km dróg krajowych, w tym około 35 km autostrad oraz około 216 km dróg ekspresowych.

Sejm fot Krzysztof BialoskorskiNa trwającym 87. posiedzeniu Sejmu zostaną rozpatrzone poprawki Senatu do nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw.

edroga284Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała ekspertyzę prawną pt. „Obowiązujący stan prawny w krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Polski, w zakresie funkcjonowania instytucji wiodących odpowiedzialnych za koordynację działań w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

edroga1001Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń został przekazany do uzgodnień międzyresortowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Termin na zajęcie stanowiska wobec projektu upływa 13 lutego.

edroga181W jednym z poprzednich artykułów informowaliśmy, że Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wznowiły współpracę nad wzorcowymi warunkami kontraktowymi.