edroga.pl - Prawo

Menu

Śr03092014

Ostatnia aktualizacja10:45:47

Wstecz Jesteś tutaj: Prawo

Prawo

S-KLIR o nowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach należy uzupełnić o szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych (zał. 3) przeznaczonych dla ruchu rowerowego podłużnego (dla poprzecznego są) i warunki ich umieszczania na drogach – to jedna z istotnych uwag przekazana przez Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu (S-KLIR) w ramach konsultacji projektu tej regulacji.

Czytaj więcej...

Parlament uregulował zwolnienia z opłat elektronicznych za przejazdy autostradami

Wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Tak zakładają nowe przepisy. Na 73. posiedzeniu (28 sierpnia br.) Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Czytaj więcej...

Nowy europejski system elektronicznego poboru opłat za przejazd

Z końcem lipca do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Potrzeba nowelizacji wynikła z konieczności implementacji do prawa krajowego przepisów decyzji Komisji 2009/750/WE z 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.Urz. UE L 268 z 13.10.2009. str. 11).*

Czytaj więcej...

Czarna lista barier zamawiających i zamówień

Częste zmiany prawa, nieprecyzyjna i budząca wątpliwości definicja umowy o podwykonawstwo, brak jasności w stosowaniu umowy ramowej, zbyt daleko idące konsekwencje przepisu wykluczającego z postępowań wykonawcę płacącego karę umowną za wyrządzoną szkodę oraz brak literalnej wykładni przepisu dotyczącego wykluczenia wykonawcy winnego szkody, problemy z wykluczeniem wykonawcy podającego fałszywe informacje. To tylko 6 z aż 22. problemów, które zostały zestawione w raporcie „Czarna lista barier dla zamawiających - edycja 2014”.

Czytaj więcej...

Nowa forma rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane

W fazę uzgodnień międzyresortowych wszedł projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Projekt dostosowuje przepisy do ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768).

Czytaj więcej...

Przygotowania do wdrożenia elektronicznych płatności za drogi

Rząd przyspieszył prace nad ustawą, która umożliwi wdrożenie w Polsce Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. Po jej wprowadzeniu, użytkownik będzie mógł podróżować po całej Unii Europejskiej z jednym urządzeniem pokładowym i rozliczać się z jednym dostawcą usługi.

Czytaj więcej...

Postępowanie o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

Dobiegają końca konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych. Podstawą przygotowania projektu tej regulacji jest ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).* Ustala on warunki, sposób i tryb: odbywania stażu adaptacyjnego, przeprowadzania testu umiejętności, ustalania kosztów (w tym tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu) w zawodach regulowanych należących do działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport.

Czytaj więcej...

OIGD o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa po analizie „Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej”*, w pełni popiera działania Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy techniczne dla znaków i sygnałów drogowych

Rozpoczęły się konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Organizacje drogowe i inżynierskie, do których resort infrastruktury zwrócił się o opinie, mogą swoje uwagi zgłosić do 22 sierpnia br.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.