edroga.pl - Prawo

Menu

Śr23072014

Ostatnia aktualizacja09:57:18

Wstecz Jesteś tutaj: Prawo

Prawo

Znaczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

W postępowaniu dotyczącym inwestycji drogowych bardzo ważną rolę odgrywa raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W praktyce wciąż występują związane z nim problemy dotyczące oceny jego znaczenia oraz skutków prawnych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w branżowych uprawnieniach budowlanych cz. II

Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) Sejm ustanowił zmiany w ustawach Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40) oraz o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650), a także w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Nowe przepisy, tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, będą  obowiązywać od 10 sierpnia 2014 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej przedstawia najważniejsze zmiany jakie ta regulacja niesie dla branży drogowej. Poniżej przytaczamy materiał opracowany przez OIGD.

Czytaj więcej...

Kontrola metrologiczna transportowych przyrządów pomiarowych

Zgodnie z definicją w ustawie Prawo o miarach kontrolą metrologiczną jest określana działalność zmierzająca do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania zawarte we właściwych mu przepisach prawa. - Kontrola metrologiczna mieści się w szerszym zakresie tzw. metrologii prawnej. W ramach tej kontroli badaniu podlegają przyrządy, które mogą być stosowane w pewnych specyficznych dziedzinach, takich jak ochrona zdrowia i życia czy ochrona środowiska, nakładanie podatków, opłat, ceł i kar, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego czy uczciwego handlu – wyjaśnia Krzysztof Plackowski z Biura Metrologii Prawnej w Głównym Urzędzie Miar.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w branżowych uprawnieniach budowlanych cz. I

Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) Sejm ustanowił zmiany w ustawach Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40) oraz o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650), a także w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Nowe przepisy, tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, będą  obowiązywać od 10 sierpnia 2014 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej przedstawia najważniejsze zmiany jakie ta regulacja niesie dla branży drogowej. Poniżej przytaczamy materiał opracowany przez OIGD.

Czytaj więcej...

Cel i konsekwencje przepisu o zatrzymaniu wadium z wraz z odsetkami

Problematyka wadium w zamówieniach publicznych wywołuje wątpliwości interpretacyjne zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. W szczególności dotyczą one art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje poniższy materiał kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta. Na ten problem zwraca uwagę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, która na swojej stronie internetowej przedstawiła kolejne istotne dla funkcjonowania branży orzeczenia i wyroki, w tym właśnie przytaczany poniżej komentarz do interpretacji art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych.

Czytaj więcej...

2+1 w projekcie nowych warunków technicznych dla dróg

Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Zasadnicze zmiany w projektowanej regulacji dotyczą stosowania na drogach publicznych przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu oraz obejmują kwestie projektowania dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania.

Czytaj więcej...

KLIR o propozycjach zmian przepisów w zakresie zarządzania ruchem

Przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jest rozwiązaniem spełniającym część oczekiwań środowisk inżynierskich i użytkowników dróg. W konsultacjach tego aktu taką opinię wyraziło Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu. Zdaniem tej organizacji zmiana przepisów daje szansę na rozwiązanie szeregu problemów z jakimi borykają się zarządcy dróg oraz kierujący pojazdami. Niemniej Stowarzyszenie KLIR zgłosiło kilka uwag do projektu rozporządzenia. Stowarzyszenie uważa, że ich uwzględnienie w regulacji przyczyni się do stworzenia przepisów efektywniej służących procesowi zarządzania ruchem.

Czytaj więcej...

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dobiegają końca konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Projekt z 2 czerwca br. otrzymało do zaopiniowania dwadzieścia różnych organizacji. Dokument przesłano do branżowych stowarzyszeń inżynierskich i drogowych, formalnych i nieformalnych zrzeszeń samorządowych oraz instytucji związanych z budownictwem drogowym i transportem. Termin zgłaszania uwag upływa 2 lipca br.

Czytaj więcej...

Skuteczniejsze narzędzia w walce z pijanymi kierowcami

Zakończyły się konsultacje społeczne przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.