Prawo

edroga182Do 15 września br. potrwają konsultacje nowego projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

edroga05916 sierpnia wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680).

edroga001Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020, to główny cel nowelizacji tzw. specustawy drogowej, którą 5 sierpnia 2015 r. przyjął Sejm. Teraz ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw zostanie przekazana do Senatu.

edroga2833 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, która ogranicza obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy. Zgodnie z nowymi regulacjami, koszty podzielono między samorządy a zarządcę dróg krajowych, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

DSC 024030 lipca br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy o autostradach płatnych.

srodowisko23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). Uszczegółowienie programu zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań.