Prawo

srodowisko23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). Uszczegółowienie programu zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań.

itMinisterstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało dwie nowelizacje Prawa o ruchu drogowym. Dzięki nim uruchomione mają zostać nowe e-usługi oraz mają one pozwolić na udoskonalenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

umowaPowołany niedawno Komitetu Projektowy Polskiego Kongresu Drogowego tworzy zasady i wzorzec zasad umowy projektowej dla kontraktów typu "Projektuj i buduj". Opracowane dokumenty są propozycją dobrowolnego uregulowania relacji między Generalnym Wykonawcą a Projektantem na etapie przygotowania oferty i realizacji kontraktu.

edroga181Już prawie 3 tygodnie obowiązuje tak zwana „mała nowelizacja” prawa budowlanego. Jedną z wprowadzonych zmian jest przepis, zgodnie z którym to projektanci będą odpowiedzialni za określanie obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych, czyli za wskazanie ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie otoczenia inwestycji.

edroga158Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne, oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

edroga959Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisała rozporządzenia, które umożliwią rejestrację  samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie. Chodzi o rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.