edroga.pl - Prawo

Menu

Pn28072014

Ostatnia aktualizacja10:38:51

Wstecz Jesteś tutaj: Prawo

Prawo

Nowe przepisy techniczne dla znaków i sygnałów drogowych

Rozpoczęły się konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Organizacje drogowe i inżynierskie, do których resort infrastruktury zwrócił się o opinie, mogą swoje uwagi zgłosić do 22 sierpnia br.

Czytaj więcej...

Projekt zmian rozporządzenia dla znaków i sygnałów drogowych nie spełnia oczekiwań

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest kolejną próbą dostosowania tej regulacji do współczesnych wymagań, a przede wszystkim próbą naprawienia tych zapisów, które środowiska inżynierskie wskazywały jako wybrakowane, błędne bądź nieścisłe. - Niestety, proponowane zmiany obejmują wyłącznie wybrane zagadnienia – z ubolewaniem stwierdzono w opinii Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Czytaj więcej...

2+1 w projekcie nowych warunków technicznych dla dróg

Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Zasadnicze zmiany w projektowanej regulacji dotyczą stosowania na drogach publicznych przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu oraz obejmują kwestie projektowania dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania.

Czytaj więcej...

Znaczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

W postępowaniu dotyczącym inwestycji drogowych bardzo ważną rolę odgrywa raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W praktyce wciąż występują związane z nim problemy dotyczące oceny jego znaczenia oraz skutków prawnych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej...

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dobiegają końca konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Projekt z 2 czerwca br. otrzymało do zaopiniowania dwadzieścia różnych organizacji. Dokument przesłano do branżowych stowarzyszeń inżynierskich i drogowych, formalnych i nieformalnych zrzeszeń samorządowych oraz instytucji związanych z budownictwem drogowym i transportem. Termin zgłaszania uwag upływa 2 lipca br.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w branżowych uprawnieniach budowlanych cz. II

Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) Sejm ustanowił zmiany w ustawach Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40) oraz o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650), a także w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Nowe przepisy, tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, będą  obowiązywać od 10 sierpnia 2014 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej przedstawia najważniejsze zmiany jakie ta regulacja niesie dla branży drogowej. Poniżej przytaczamy materiał opracowany przez OIGD.

Czytaj więcej...

Kontrola metrologiczna transportowych przyrządów pomiarowych

Zgodnie z definicją w ustawie Prawo o miarach kontrolą metrologiczną jest określana działalność zmierzająca do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania zawarte we właściwych mu przepisach prawa. - Kontrola metrologiczna mieści się w szerszym zakresie tzw. metrologii prawnej. W ramach tej kontroli badaniu podlegają przyrządy, które mogą być stosowane w pewnych specyficznych dziedzinach, takich jak ochrona zdrowia i życia czy ochrona środowiska, nakładanie podatków, opłat, ceł i kar, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego czy uczciwego handlu – wyjaśnia Krzysztof Plackowski z Biura Metrologii Prawnej w Głównym Urzędzie Miar.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w branżowych uprawnieniach budowlanych cz. I

Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) Sejm ustanowił zmiany w ustawach Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40) oraz o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650), a także w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Nowe przepisy, tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, będą  obowiązywać od 10 sierpnia 2014 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej przedstawia najważniejsze zmiany jakie ta regulacja niesie dla branży drogowej. Poniżej przytaczamy materiał opracowany przez OIGD.

Czytaj więcej...

Cel i konsekwencje przepisu o zatrzymaniu wadium z wraz z odsetkami

Problematyka wadium w zamówieniach publicznych wywołuje wątpliwości interpretacyjne zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. W szczególności dotyczą one art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje poniższy materiał kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta. Na ten problem zwraca uwagę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, która na swojej stronie internetowej przedstawiła kolejne istotne dla funkcjonowania branży orzeczenia i wyroki, w tym właśnie przytaczany poniżej komentarz do interpretacji art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.